doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

Zaradenie:
docent

E-mail:
Zdenek.Havlice@tuke.sk
Telefón:
055/602 2567
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
532B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny: štvrtok 8:00-9:30

Prednášky z predmetov
 • Základy softvérového inžinierstva
 • Modelovanie a prototypovanie systémov
 • Inžinierstvo požiadaviek

Zameranie výskumu
 • Metódy, nástroje a metodológie analýzy a návrhu programových systémov
 • Využitie znalostí v softvérových procesoch a architektúrach
 • Modelovanie a prototypovanie programových systémov
 • Systémy CASE
 • Návrh formálnych textových a grafových jazykov, konštrukcia prekladačov
 • Paradigmy programovania


Študenti doktorandského štúdia

Ing. Veronika Szabóová
Ing. Juraj Vízi

Absolventi doktorandského štúdia

Ing. Vladimír Chladný,PhD.
Ing. Miroslav Beličák,PhD.
Ing. Ján Kunštár, PhD.
Ing. Ondrej Pločica, PhD.
Ing. Martin Révés, PhD.
Ing. Otto Železník, PhD., Markus LABS s.r.o., Košice
Ing. Tomáš Poklemba, PhD.
Ing. Kristián Šesták, PhD., Steelcon Slovakia s.r.o., Košice


Členstvo a iné aktivity
 • Slovenská  informatická spoločnosť
 • Vedecká rada Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijných odboroch Informatika a Aplikovaná informatika na FEI TU v Košiciach
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Materiálovo technologickej fakulte v Trnave STU v Bratislave
 • Komisia pre štátne záverečné skúšky Fakulty informačních technologií VUT v Brne v študijnom programe Informační technologie
 • Komisia pre štátne záverečné skúšky Fakulty informatiky a informačních technologií STU v Bratislave v študijnom programe Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo technologie
 • Priemyselná rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach


Projekty
 • [2010-2014] Projekt Agentúry Ministerstva školstva pre štruktúrálne fondy EÚ, ITMS projektu 26220220123: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí
 • [2008-2010] VEGA Projekt 1/0350/08: Životný cyklus a architektúry programových systémov založené na znalostiach
 • [2008-2009] APVV Projekt VMS-P-0055-07: Elektronické služby pre podporu spolupráce a rozširovania podnikateľských aktivít MSP (EsFES)
 • [2007-2008] Podpora vzdelávania v 3. stupni Štúdia orientovaná na znalostnú ekonomiku a spoločnosť založenú na vedomostiach (POD3ST). Projekt spolufinancuje Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.ITMS:11230100457.
 • [2006-2007] Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs (ABILITIES) SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT EU. Project No: 027306. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY 2, INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES.
 • [2005-2007] VEGA Projekt 1/2176/05: Technológie podporujúce životný cyklus distribuovaných systémov na báze agentov a komponentov
 • [2002-2004] VEGA Projekt 1/9026/02: Formálna špecifikácia životného cyklu softvérových systémov
 • [1997-1998] účasť na projekte TIP - Technológia integrácie projektov (Slovenské Telekomunikácie)
 • [1996-1997] Projekt informačného systému PARC pre centrum kontinuálneho vzdelávania
 • [1994-1995] účasť na projekte analýzy a návrhu IaRS_SVa - informačného a riadiaceho systému (VSŽ Košice)
 • [1993-1994] účasť na projekte analýzy a návrhu daňového informačného systému DIS (NOVITECH,v.o.s., Košice)
 • [1992-1993] účasť na projekte Samospráva - informačný systém pre samosprávu (APIS,s.r.o.,Košice)
 • [1990] Prototyp používateľského rozhrania pre IS PANS (VD AMOS, Košice)
 • [1986] Návrh robotického jazyka APR a implementácia syntaxou riadeného editora pre APR (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice )
 • [1986] DIFSIM - návrh a implementácia simulačného systému pre spojité dynamické systémy (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice )
 • [1984] Projekt podsystému RJ MRS - Monitor riadiacej jednotky pre mobilný robotický systém (ZŤS EVU Dubnica)
 • [1982] Návrh a implementácia jazyka MICRO pre popis systémov na základe jazyka registrových prenosov (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice)

Knihy
 • [2007] Marek Straka, Zdeněk Havlice: Programovanie v prostredí .NET. Učebný text pre projekt Európskeho socialného fondu POD3ST-„Podpora vzdelávania v 3. stupni štúdia orientovaná na znalostnú ekonomiku a spoločnosť založenú na vedomostiach“. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vydaveľstvo Elfa, Košice, 2007, 238 strán.
 • [2001] Ján Kollár, Zděnek Havlice: Technológia jazykových systémov. Academic Press elfa s.r.o, Košice, 2001, monografia, ISBN 80-89066-12-7, 190 strán.
 • [1999] Zdeněk Havlice: .: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. Academic Press Elfa, s.r.o, Košice, január 1999, ISBN 80-88786-95-9, 85 strán.

PublikácieLast updated: