prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.

Zaradenie:
profesor

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Stefan.Hudak at tuke.sk
Telefón:
055/602 2525
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
531A


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 13.30-14.30, Štvrtok 13.30-14.30
Prednášky/Cvičenia z predmetov
 • Teoretická informatika
 • Programovacie techniky
 • Strojovo-orientované jazyky
 • Formálne špecifikácie systémov

Zameranie výskumu
 • Abstraktné stroje a modely vypočítateľnosti
 • Návrh a analýza diskrétnych systémov
 • Analýza časovej stavovej dosiahnuteľnosti v časovo-kritických systémoch
 • Formálne metódy pre návrh a analýzu diskrétnych systémov (automaty, Petriho siete, procesné algebry, B AMN)
 • Integrácia formálnych metód

Študenti doktorandského štúdia

 • Ing. Slavomír Šimoňák
 • Ing. Štefan Korečko
 • Ing. Ján Grofčík
 • Ing. Peter Šurin
 • Ing. Marek Výrost

Členstvo

 • Communications of the International Solomom University on Mathematics and Cybernetics, Kiew - člen redakčnej rady od r.1999
 • Problemy programmirovanija, Kiew - člen redakčnej rady od r.2003
 • International Programme Committee of EMES od r.1999
 • Rada pre VT MŠ SR od r.1981
 • Rada pre VT SKTIR od r.1980
 • Vedecká rada ÚVT UPJŠ od r. 1981
 • Vedecká rada PF UPJŠ od r. 1967
 • Vedecká rada UPJŠ od r. 1981
 • Vedecká rada ÚVT VŠ a SAV pri UK od r. 1984
 • Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice  od r. 2003
 • SOK SR pre vedný odbor 25-21-9 Počítačové prostriedky a systémy (člen) od r. 1998
 • Komisia SR pre obhajoby doktorských (DrSc) dizertácií vo vednom odbore Výpočtová technika a informatika (člen) od r. 1998
 • EXIN.SR (Skúšobná rada projektu AMBI v SR - člen) od r. 1995
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Výpočtová technika a informatika na FEI TU  v Košiciach
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Výpočtová technika a informatika na FEI STU v Bratislave
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Výpočtová technika a informatika na FEL ČVUT v Prahe, ČR
 • SSAKI - Slovenská spoločnosť pre aplikovanú kybernetiku a informatiku

Projekty

 • Úloha plánu RVT P04-53-081-00 "Zavádzanie metód technickej kybernetiky do vyučovacieho procesu na vysokých školách." oponované na PF UPJŠ 1975, koordinátor: Doc. J. Békeš, SVŠT Bratislava.
  Čiastková úloha SPEV-V-2-12.07: zodpovedný riešiteľ: Hudák,Š.
  1.etapa:"Časovo priestorové plánovanie činnosti VŠ pomocou počítačov"
  2.etapa:"Tvorba vizuálnych prostriedkov styku človeka s počítačom na báze displeja"
 • Úloha SPEV-V-2-12.47, koordinátor: Doc. I. Koštiaľ.
  Čiastková úloha SPEV-V-2-12.07, zodpovedný riešiteľ: Hudák, Š.
  "Zahraničné styky", oponované na PF UPJŠ, 1980.
 • Štátna úloha A-08-333-811, koordinátor: Prof. J. Cáha, ČVUT Praha
  etapa DÚ 01: Programové zabezpečenie výuky zodpovedný riešiteľ: Hudák, Š.
  etapa DÚ 02: Návrh a experimentálne overenie typových učební.
  Zodpovedný riešiteľ: Hudák, Š.
  záverečná oponentúra: FEL ČVUT Praha 1990.
 • Inštitucionálny grant, vedúci projektu, TER siete: časová analýza systémov, č. 42181, FEI TU Košice, 1994-1996, oponentúra: január 1997.
 • VEGA grant, vedúci projektu - TER siete: časová analýza systémov reálneho času, č. projektu 1-3208-96, Komisia VEGA pre elektrotechniku a informatiku, záverečná správa 19.1.1999.
 • VEGA grant, vedúci projektu - Nová metodológia analýzy časovej dosiahnuteľnosti stavov v časovo-kritických systémoch, č. projektu 1/6191/99, Komisia VEGA pre elektrotechniku a informatiku, záverečná správa 22.01.2002.
 • VEGA grant, vedúci projektu - Formálne špecifikácie diskrétnych systémov. č. projektu 1/0377/03, Komisia VEGA pre elektrotechniku a informatiku.

Knihy

 • Hudák Štefan: Reachability Analysis of Systems Based on Petri Nets, 1. edition, Košice, elfa spol. s r.o., 1999,   272 pp., ISBN 80-88964-07-5 Abstrakt
 • Hudák Štefan: Strojovo-orientované jazyky, 1.vydanie, Košice, FEI TU, 2003, Edícia učebných textov, 218 pp., ISBN 80-969071-3-1 Abstrakt

Publikácie

2003
 1. Šimoňák Slavomír, Hudák Štefan: APC - Algebra of Process Components, EMES '03, 29.-31.5.2003., Felix Spa, Oradea, 2003, pp. 57-63, ISSN 1223 - 2106 Abstrakt
 2. Šimoňák Slavomír, Hudák Štefan: Algebra of PN Terms, Informatika 2003, 7. konferencia so zahraničnou účasťou, 27.-28. 11. 2003, Bratislava, Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003, pp. 250-255, ISBN – 80-233-0491-7 Abstrakt
 3. Korečko Štefan, Hudák Štefan, Šimoňák Slavomír: Formal Methods Integration for Design and Analysis of Time-critical Systems, Informatika 2003, 7. konferencia so zahraničnou účasťou, 27.-28. 11. 2003, Bratislava, Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003, 7, pp. 211-216, ISBN – 80-233-0491-7 Abstrakt
 4. Hudák Štefan, Korečko Štefan: Some Problems of the mFDT Environment Development, EMES '03, Proceedings of the 7th Scientific Conference with International Participation, 29.-31.5.2003, Oradea, Rumunsko, University of Oradea, 2003, 7, pp. 64-70, ISSN-1223-2106 Abstrakt
2002
 1. Šimoňák Slavomír, Hudák Štefan: Using Petri Nets and Process Algebra in FDT Interfacing, the Fifth International Scientific Conference „Electronics Computers and Informatics´2002“, 10.-11.10.2002, Košice - Herľany, 2002, pp. 8-13, 80-7099-879-2 Abstrakt
2001
 1. Hudák Štefan, Šimoňák Slavomír: FDT Interfacing, 6th International Conference EMES '01, 24.-26.5.2001, Oradea - Felix Spa, 2001, pp. 53-59, 1223-2106 Abstrakt
 2. Hudák Štefan, Šimoňák Slavomír: Multi FDT Interfacing, Acta Electrotechnica et Informatica, 1, 1, 2001, pp. 23-27, 1335-8243 Abstrakt
 3. Hudák Štefan, Šimoňák Slavomír: Some problems with FDT Interfacing, Computer Science Education Workshop - CSEW´2001, 25.-26.10.2001, Košice - Herľany, 2001, pp. 111-117, 80-7099-705-2 Abstrakt
 4. Bača Ján, Hudák Štefan: De/compositional Time Reachability Analysis, Proceedings of the 6th International Conference, 24.-26.5.2001, Oradea - Felix Spa, 2001, pp. 60-65, 1223-2106 Abstrakt
 5. Hudák Štefan: Terminologické problémy informatiky, Computer Science Education Workshop - CSEW´2001, 25.-26.10.2001, Košice - Herľany, 2001, pp. 95-99, 80-7099-705-2 Abstrakt
1999
 1. Šimoňák Slavomír, Hudák Štefan: Image processing in virtual reality system, 5’th scientific conference with international participation EMES ’99, 26-29.5.1999, Felix Spa, Oradea, 1999, pp. 47-53, 1223-2106 Abstrakt
1995
 1. Bača Ján, Hudák Štefan: Decomposition of the Petri nets, Bulletins for Applied Mathematics, 1995, pp. 9-15, 0133-3526 Abstrakt
 2. Bača Ján, Ábel Ján, Hudák Štefan: Decomposition of the Petri nets, Bulletins for Applied Mathematics, 1995, pp. 9-15, 0133-3526 Abstrakt


Last updated: