Ing. František Jakab, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:

Vedúci oddelenia počítačového inžinierstva
Vedúci Laboratória počítačových sietí ( www.cnl.tuke.sk )
Koordinator Sieťového akademického programu Cisco v SR

E-mail: frantisek.jakab at tuke.sk, jakab@elfa.sk
Telefón:
055/602 3213, 0905 715 816
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
KPI FEI TU, č.dv. 537B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Piatok 13.00-15.00

Cvičenia z predmetov
 • Počítačové siete
 • Projektovanie počítačových sietí

Zameranie výskumu
 • Počítačové siete a ich prevádzka
 • Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie parametrov kvality služieb (QoS) v počítačových sieťach
 • Nové formy komunikácie na báze multimédií
 • Elektronické vzdelávacie systémy, inteligentné vzdelávacie systémy
 • Systémy otvoreného a dištančného vzdelávania

Členstvo

 • Fórum pre komunikačné technológie v SR (od r. 1997, Vedúci aplikačnej sekcie, www.ctf.sk)
 • Expertná skupina pre informatizáciu FEI TU v Košiciach
 • Predseda Organizačného výboru a člen programového výboru medzinárodných konferencií a sympózií:
  • ISTEP 2000, ICETA 2001, 2003, 2004, 2005, Košice
  • ATMTU 1999, ATMTU 2000 (Košice)
  • SYDANET 2000 and 2001 (Banska Bystrica)
  • Výročná konferencia CNAP České a Slovenské republiky- 2002, 2003, 2004, 2005, Cisco Networking Academy Program
 • Členstvo v org. a programových výboroch:
  • ICIMADE 2002, Fargo, USA
  • BELCOM’02 (Trendy v e-learningu) 03, 04, 05 , Prague, Czech Republic
  • Virtual University 2002, 2004, 2005, Bratislava
  • ATVN-EU-GP Conference, Academic Internet Television Network Showcase, Pultusk, Poland, 2005
  • CBLIS 2005, Žilina, Slovakia
  • Celoštátna konferencia INFOVEK 2002, 2003, 2004

Ocenenia

 • 2005, Pamätná medaila FEI TU Košice
 • 2005, Projekt roka - Valencia, Španielsko, „IP telefónia pre akademicku sféru v SR“ – koordinator projektu
 • 2004 – IT projekt roka (COFAX 2004, udelené: Neformálnym združením slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií ako aj a akademickej obce) – koordinator projektu
 • 2003 Pilotný projekt roka 2003, „IP telefónia pre akademickú sféru“ (udelené Fórom pre komunikačné technológie) – koordinator projektu
 • 2003 Nominácia na IT osobnosť roka (COFAX 2003)
 • 2002 Zlatá cena pre CNAP v SR za „Výrazný prínos pri zlepšovaní poskytovania služieb a vládnych operácií vo verejnej správe (Udelila: Asociácia pre podporu ekonomickej liberalizácie v SR)
 • 2000 (Paríž), 2002 (Kodaň), „Akadémia roka v regióne EMEA“, koordinator projektu
 • 2001 Najvýraznejšia aplikácia ATM roka (Združenie ATM v SR) – koordinator projektu
 • 2001 Pamätná medaila FEI STU Bratislava pri príležitosti 60 výročia FEI STU

Projekty

 • Medzinárodné projekty (vedúci koordinator)
  • [2002-2005] eEDUSER - Efficient e-learning network services establishment for education without borders, Leonardo da Vinci, SK/02/B/F/PP - 142 256, www.eeduser.com
  • [2001-2002] DEPSIS – Distance education programe for staff responsible for IS sector support in companies, Leonardo da Vinci, SK/99/2/07003/PI/II.1.1.c/FPC, http://www.elfa.sk/depsis/index.html
  • [2000-2001] TELEHUMAN – Human resources support for managing modern broadband telecommunication networks. SK/98/2/06420/PI/II.1.1.c/CONT. Leonardo da Vinci, http://www.elfa.sk/leonardo/index.html
 • Medzinárodné projekty (národný koordinator)
  • [2005-2007]eMapps.com, Motivating Active Participation of Primary Schoolchildren in Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multimedia, STREP project, 6. rámcový program EC. http://www.emapps.com/
  • [2005-2007] PRO Active Actions for NMS, 016015 PRO_NMS , 6. Rámcový program EC, http://pronms.cnl.tuke.sk/ , SSA projekt, Koordinujúca inštitúcia: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • 2005-2006] Academic Internet television Network Showcases the best of good practice, 6. Rámcový program EC, SSA projekt, 016020 ATVN-EU-GP,http://atvn.cnl.tuke.sk/, Koordinujúca inšt.: National Institute of Telecommunications, Poľsko
  • [2004-2006] TRADI – Innovative Training System for SME Support Institution, Leonardo da Vinci, No. LT/04/B/F/PP–171021, http://www.elfa.sk/tradi/
  • [2002-2003] Remote Packet Capturing as Basis for Internet Quality-of-Service Measurements. Ministry of education of Slovak Republic project - Bilateral Slovak-German cooperation betwen The Frauhofer Institute for Open Communication System (FOKUS), Berlin and DCI FEE TU Košice
  • [2001-2004] EVI - Európsky Virtuálny Inkubátor pre vzdelávanie a podporu malých a stredných High-Tech spoločností, Pilotný projekt No BG/01/B/F/PP – 132099, Leonardo da Vinci, http://www.evi-incubator.sk/
 • Medzinárodné projekty (koordinator partnera, riešiteľ)
  • [2004-2006] “t He European LEarning network” H.E.LE.N , I/04/B/F/NT-154056, Leonardo da Vinci, Koordinujuca institucia: Politecnico di Torino , http://www.helen.polito.it/
  • [2003] Enhancing regional ICT cluster for regional development (ERIC), School of IT, Jyväskylä Polytechnic, Finland, http://eric.jypoly.fi
  • [2002] NetCampus, EC Socrates programme, Ref. 88129-CP-1-2000-BE-MINERVA-ODL
 • Grantové projekty VEGA (vedúci riešiteľ)
  • [1999-2001] VEGA 1/6237/99, „Projektovanie a riadenie informačných širokopásmových sietí: vývoj podporných informačnych systémov a zariadení“
  • [2005-2006] VEGA 1/2175/05, Vyhodnocovanie parametrov prevádzky širokopásmovýchkomunikačných infraštruktúr: vývoj podporných platforiem, http://www.cnl.tuke.sk/vega/
 • Grantový project KEGA (vedúci riešiteľ partnera)
  • [2005-2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov, 3/3121/05 http://vl.cnl.tuke.sk/ , Koordi nujúca inštitúcia: FEI STU Bratislava
 • Štátny program (Koordinator partnerskej inštitúcie)
  • [2003-2006] "Budovanie informačnej spoločnosti", program: Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní., http://www.elfa.sk/gwt_3/
 • Rozvojové projekty (koordinator partnera):
  • [2005] Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do vzdelávania a organizácie vedecko-výskumnej práce, Centrálny rozvojový projekt MS SR, Koordinujúca inštitúcia – UPJŠ Košice.
  • [2004] „VRVS - WEB orientovaná videokonferenčná technológia pre akademické Slovensko (Audiovizuálny portál: Prírodné vedy na Slovensku a ich integrácia do európskeho výskumného priestoru). Centrálny projekt MŠ iniciovaný VŠ - Koordinatorská inštitúcia: PF UPJŠ Košice
  • [2002 - 2003] „VRVS-SK” - WEB orientovaná videokonferenčná technológia pre akademické Slovensko. Centrálny projekt MŠ iniciovaný VŠ
 • Národné projekty (koordinator, riešiteľ, odborný garant ):
  • [1999- ] Sieťový akademický program Cisco – koordinátor pre Slovenskú republiku
  • [2003-2004] E-learning ako cesta pre získanie profesijných zručností v oblasti informačných technológií, Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných, Národný úrad práce, Koordinator projektu: SOU Poprad
  • [2003-2004] I nformačné a komunikačné technológie , Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015, Identifikácia trendov rozvoja vedy a techniky v SR, Bratislava, FEI STU - Prognosticky ústav SAV, Evidenčné číslo úlohy: 2003SP51/0280700/0280701
  • [2005-2006] Wireless High Tech University - TUKE,2005/2006, Projekt TU
  • [2002-2006] IP telefónia pre akademickú sféru. Projekt pripravený v spolupráci inštitúcií zapojených do CNAP a SANET (INFOVEK)
  • [1998-2000] Riadenie ATM sietí. Rozvoj a prevádzka spoločného experimentalného a vývojového centra, Projekt: Zmluva o dielo c. 01 1999 0191 medzi ST, a.s. a FEI TU, Košice, Zástupca zodpovedného riešitela
  • [1998] Koncepcia virtuálnej university. ST, š.p. – úciaca sa organizácia, Zmluva o dielo c. 0119980034 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice – koordinator úlohy
  • [1998] Koncepcia budovania integrovaného IS ST, a.s., Bratislava – riešitel
  • [1997] Koncepcia rozvoja IT ST š.p., Informacná stratégia ST š.p. - Budovanie IIS ST š.p. – riešitel
  • [1996-1997] Riadenie metropolitných a WAN širokopásmových sietí z pohladu IT, projekt spolupráce s ST, a.s. - Zml. O dielo c. 011997/0125 medzi FEI TU Košice a ST š.p. Bratislava, - zodpovedný riešitel projektu
  • [1997-1998] Projekt TIP - Technológia integrácie projektov, Slovenské telekomunikácie ST, a.s. – Zmluva o dielo c. 0119980033, Košice – vedúci riešitel
  • [1993-1996] Projekt Nemocničného informačného systému Železnicnej nemocnice s poliklinikou Košice – Zodpovedný riešitel
  • [1989-1990] Model vektorového procesora, Projekt spolupráce s praxou - HZ 008/RC/1989, Košice – riešitel
  • [1988-1991] Architektúra špecializovaného počítača "data flow", Štátna výskumná úloha c. III-8-3/121 – riešitel
  • [1986-1988] Nekonvenčné princípy spracovania informácií, Štátna výskumná úloha c. III-8-3/12-1 - riešitel

Knihy


[1990]

[2001]

[2003]

[2005]

[2005]

[2005]

[2005]

[2001]

[2003]

[2005]
 • Jakab, F. - Birmon, V.: Stavba počítačov, Návody na cvičenia. Vydavate ľstvo Alfa, Bratislava 1990, s. 176., ISBN 80-05-00783-3
 • Jakab, F.: Broadband Networks. Elfa, s.r.o., Project TELEHUMAN. Leonardo da Vinci - Supported by European Commission DG XXII, 7/34.SK/98/2/06420/PI/II.1.1.c/CONT. 170str.
 • Jakab, F.; Babol, M.; Cižmár, A.: Technológia IPv6 a možnosti jej nasadenia Prvé vydanie, Košice, elfa, s.r.o., 2003, 106 pp., ISBN 80-89066-68-2
 • Jakab F., Bistak P., Dirner A., Giertl J., Murin P., Filanova J., Medvecky M., Huba M.: Utilisation of Videoconferencing for Education, Project eEDUSER, Prve, Kosice, elfa, s.r.o., 2005, Leonardo da Vinci, 188 pp., ISBN 80-89066-99-2
 • Jakab F., Doboš Ľ.: Multimédia v mobilných sieťach, Prvé vydanie, Košice, elfa, s.r.o., 2005, Projekt eEDUSER, 196 str., ISBN 80-8086-000-9
 • Jakab F., Giertl J., Huba M., Dirner A., Murin P., Filanova J., Bistak P., Medvecky M.: Využitie videokonferencii vo vzdelávaní, Prvé vydanie, Košice, elfa, s.r.o., 2005, Projekt Leonardo da Vinci /eEDUSER, 195 pp., ISBN 80 - 89066 - 94 - 1
 • Jakab F., Doboš Ľ.: Multimedia Delivery in Mobile Environments, Prvé vydanie, Košice, elfa, s.r.o., 2005, Projekt eEDUSER, 139p., ISBN 80-89066-98-4
 • Jakab, F. a kol.: „Slovník sieťových pojmov“, Príloha casopisu PC REVUE, c. 6., 2001, Copyright Cisco Systems Inc., 56 str., ISSN 1335-0226
 • Jakab, F. a kol.: „Slovník sieťových pojmov“, Príloha casopisu PC REVUE, č. 10, 2003, Copyright Cisco Systems Inc., 55 str., ISSN 1335-0226
 • Jakab F. a kol.: Slovník sieťových pojmov, Cisco Networking Academy, 4. prepracované vydanie, Bratislava, PC REVUE, 2005, Príloha PC REVUE, 78 str., ISSN 1335-0226

Editor zborníkov sympózií

 • ICETA 2005 Conference Proceedings , 4th International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Aplications, Košice, elfa, s.r.o., 684 strán, ISBN 80-8086-016-6, http://www.elfa.sk/ICETA-2005/en/, 13-14 September, 2005
 • ICETA 2004 Conference Proceedings , 3rd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Aplications, Košice, elfa, s.r.o., 2004, 604 strán, ISBN 80-89066-85-2, http://www.elfa.sk/ICETA-2004/en/index.html
 • ICETA 2003 - 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Conference Proceedings, Košice, elfa, 2003, 492 pp., ISBN-80-89066-67-4
 • ICETA 2001 - International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications. Step Towards the Information Society of the Future. 17 – 19 October 2001, Košice, Slovakia, 352pp., ISBN 80-89066-06-2
 • SYDANET 2002 – Symposium on Data Networks and Services in Practice of Slovenské telekomunikácie, a.s. Banská Bystrica, 24.-25.9. 2002, 193pp., ISBN 80-89066-4307
 • Sympózium SYDANET 2001 (Dátové siete a služby v praxi Slovenských telekomunikácií), B. Bystrica, 28.-29. marec 2001, 158str., ISBN 80-88964-83-0
 • Sympózium SYDANET 2000 (Dátové siete a služby v praxi Slovenských telekomunikácií), B. Bystrica, 22.-23. februára 2000, 125str., ISBN 80-88964-32-6
 • ISTEP 2000 - International Symposium on Telemedicine and Teleeducation in Practice, 22 – 24 March 2000, Košice, Slovakia, 346 pp., ISBN 80-88964-38-5.
 • ATMTU 2000 – ATM Technology Users Symposium with International Participation. 13 – 15 September 2000, Košice, Slovakia, 220pp, ISBN 80 ..............

PublikácieLast updated: