Ing. Branislav Madoš, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Branislav.Mados at tuke.sk
Telefón:
055/602 2662
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
28 - PC Centrum, PK6


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Utorok 9.10 - 10.40

Cvičenia z predmetov
 • Princípy počítačového inžinierstva
 • Základy softvérového inžinierstva
 • Bezpečnosť v počítačových systémoch
Zameranie výskumu
 • Paralelné architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
Členstvo
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice
Projekty
 • Grantové projekty VEGA:
  • Projekt VEGA 1/0026/10 Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach - člen riešiteľského kolektívu
  • Projekt VEGA 1/3136/06 Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov - člen riešiteľského kolektívu
  • Projekt VEGA 1/4071/07 Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku - člen riešiteľského kolektívu
 • Grantové projekty KEGA:
  • Projekt KEGA 3/7110/09 Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov informačných technológií - člen riešiteľského kolektívu
  • Projekt KEGA 3/4203/06 Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí - člen riešiteľského kolektívu
 • Grantové projekty APVV:
  • Projekt APVV-0008-01 Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysokopriepustných nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU - člen riešiteľského kolektívu
  • Projekt APVV-0073-07 Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí - člen riešiteľského kolektívu
 • Projekt NIL:
  • Projekt NIL-II-021 Spolupráca medzi TUKE a NTNU v oblasti bezpečnosti distribuovaných počítačových sietí - zástupca koordinátora projektu
Knihy


[2008]


 • Liberios Vokorokos a kol.: Princípy počítačového inžinierstva. Elfa, s.r.o., Košice, 2008, p. 322. ISBN 978-80-8086-075-2.
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: