prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Zaradenie:
profesor

Funkcia: Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach

vedúci Počítačového centra
E-mail:
Liberios.Vokorokos at tuke.sk
Telefón:
055/602 2221
Fax:
055/633 0115
Miestnosť:
Dekanát Fakulty elektrotechniky a informatiky,
č.dv. 238


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná9/A

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Utorok 8.30-11.00

Prednášky z predmetov
 • Stavba počítačov I.
 • Princípy počítačového inžinierstva
 • Bezpečnosť v internete
 • Architektúry počítačových systémov
 • Paralelné počítačové systémy a superpočítače
Zameranie výskumu
 • Paralelné a distribuované architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
 • Paralelné počítače riadené tokom údajov (Data Flow)
 • Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových počítačových systémov
 • Bezpečnosť distribuovaných počítačových systémov
Dizertovaný študent doktorandského štúdia
 • Grofčík Martin: Paralelné výpočtové prostredie dataflow: návrh, simulácia, aplikačné určenie.
 • Norbert Ádám: Príspevok k navrhovaniu, simulácii a hodnoteniu výkonnosti paralelných počítačových architektúr.
Študenti doktorandského štúdia
 • Anton Baláž: Simulácia paralelných programov na vysokovýkonných počítačoch.
 • Martin Chovanec: Algoritmy pre bezpečné interakcie prvkov počítačovej siete odolné voči útokom.
 • Alžbeta Kleinová: Bezpečnosť počítačovej siete s ohľadom na vrstvový model ISO/OSI.
 • Ondrej Látka: Implementácia distribuovaných počítačových systémov v sieťovom prostredí.
 • Jana Trelová: Rekonfigurácia paralelných počítačových systémov s aplikovaním na riadiace jednotky výrobných systémov na báze počítačov riadených tokom údajov.
 • Branislav Madoš: Efektívne rozhrania pre edukačné systémy.
 • Ján Perháč: Distribuované počítačové systémy pre špecializované výpočtové prostredia.
 • Peter Ivančík: Modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach.
Členstvo
 • Predseda Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore „počítačové prostriedky a systémy“.
 • Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore „informatika“.
 • Predseda redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Electrotechnica et Informatica pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Podpredseda redakčnej rady vedeckého časopisu: „Transactions of the Universities of Košice“.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu: „Computing and Informatics“.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu: „Acta Avionica“.
 • Predseda Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Člen Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach.
 • Člen vedeckej rady Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
 • Člen vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
 • Člen Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Technickej Univerzity v Žiline.
 • Člen Vedeckej rady Fakulty Mechatroniky Technickej Univerzity v Trenčíne.
 • Člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic.
 • Člen programového výboru medzinárodnej konferencie ICETA – International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic.
Projekty
 • Medzinárodný projekt: (vedúci - koordinátor)
  • TEMPUS PHARE Contract No: UM_JEP-14342-1999: "Internal university information system for university management" (1999-2001)
 • Štátny program: (vedúci tímu v 16. a 20. etape)
  • "Budovanie informačnej spoločnosti", názov programu: Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní. Doba riešenia úlohy od 1. júla 2003 do 31. decembra 2005.
 • Grantové projekty VEGA:
  • No. 1/2321/1995 "Implementácia funkcionálnych jazykov v paralelných počítačových architektúrach paradigmy MIMD" - člen
  • No. 1/5240/1998 "Špecializované výpočtové prostredie na báze paralelných počítačových systémov s architektúrou Data Flow" - člen
  • No. 1/6241/1999 "Profilácia štruktúr výrobných buniek na báze neurónových sietí" - člen
  • No: 1/9392/2002 "Zákonitosti integrácie Web-CIM s implementáciou metód počítačovej inteligencie" - člen
  • No: 1/9027/2002 "Výskum paralelných architektúr špecializovaných vysoko výkonných počítačových systémov: architektonické riešenie, metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie" - zástupca
  • No: 1/1064/04 "Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie" - vedúci
  • No: 1/2174/05 "Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: teória, modely, simulácia, hodnotenie, aplikačné určenie" - zástupca
  • No: 1/3136/06 „Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov“ - zástupca
  • No: 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“ - vedúci
 • Grantové projekty KEGA:
  • No: 3/4203/06 „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“ - vedúci
 • Rozvojové projekty:
  • Modelové pracovisko pre implementáciu e-vzdelávacích (e-learningových)  technológií do výučby na TU v Košiciach (r. 2002).
  • Rozvoj laboratórií informačných technológií (r. 2002).
  • Implementácia e-vzdelávacích (e-learningových) technológií do výučby na TU v Košiciach (r. 2003).
  • Rozvoj učební a laboratórií informačných technológií.
  • Od inštitucionálneho rozvoja k trvalej inštitucionálnej podpore e-vzdelávania na TUKE (r. 2004).
  • Rozvoj učební a laboratórií počítačového inžinierstva a informatiky (r. 2004).
  • Učebné priestory s HiTech mobilnými a interaktívnymi technológiami (r. 2005).
  • Podpora multimediálneho interaktívneho vzdelávania - multimediálne interaktívne WiFi učebne.
  • Rozvoj laboratórií biometrickej identifikácie a bezpečných autentifikačných metód.
Knihy


[2000]
[2000]
[2002]
[2004]
[2004]
 • Vokorokos L: Diagnostika mechanických zariadení pomocou paralelného počítačového systému. Východoslovenské tlačiarne, a.s. 2000, p. 152. ISBN 80-7099-619-6.
 • Šimoňák S, Tomášek M, Vokorokos L: Programové prostriedky pre tvorbu dokumentov, tabuľkové výpočty a sieťové služby. Elfa 2000, p.186. ISBN 80-88964-42-3.
 • Vokorokos L: Princípy architektúr počítačov riadených tokom údajov. Copycenter, spol. s r.o., Košice, 2002, p. 147. ISBN 80-7099-824-5.
 • Jelšina M, Vokorokos L: Počítače: základy technických prostriedov. Mercury-Smékal 2004, p. 172. ISBN 80-89061-90-7.
 • Vokorokos L: Digital Computer Principles. Typotex 2004, Budapešť, p. 232. ISBN 9639548 09 X.
Elektronické knihy


[2004]
 • Vokorokos L: Stavba počítačov, prvé vydanie, Košice, CD verzia, 2004, 264 pp., 80-8073-120-9
PublikácieLast updated: