Publications

 Books
 Textbooks
 Conference papers
 Seminars
 Reports for commerce
 Internal reports

Books
1. Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní programových systémov. Elfa, Košice 1998. 83p

Textbooks
2. Havlice, Z.: Softvérové inžinierstvo a metodológie. Učebné texty vydané v rámci projektu TEMPUS PHARE SJEP 09428-95 ”DECENT”. Inštitút celoživotného vzdelávania TU Košice, 1998, 64p

Conference papers
3. Hudák, Š.: (Time) Reachability Analysis of Systems, Proceedings of I. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, February 5, 1998, , 3-4pp

4. Krokavec, M., Šujanský, M., Havlice, Z., Telepovská, H., Genči, J., Marcel, T.: The Research Directions in the Information Systems at the Department of Computer Science and Informatics, Proceedings of I. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, February 5, 1998, 7-8pp

5. Bača, J.: Decomposition of Systems, Proceedings of I. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, February 5, 1998, 1-2pp

6. Jelšina, M.: Virtual Reality Implementation Environment on the Basis of Parallel Computer Systems with Dataflow Architecture, Proceedings of I. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, February 5, 1998, 5-6pp

7. Jakab, F., Čižmár, A., Lavrín, A.: Management of MAN and WAN Broadband Networks, Proceedings of I. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, February 5, 1998, 37-38pp

8. Hudák Š, Teliopoulos K.: TB nets and TRA of time-critical systems, Proceedings of the Scientific Conference Artificial Intelligence in Industry, High Tatras, Slovakia, 22-24 April 1998, 156-165pp

9. Jánsky M.: Some Problems of Suggesting the Data-Glove for VR Systém, Proceedings of International Conference MOSIS’98, Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem, Czech Republik, 5.-7. May 1998, 105-110pp

10. Sobota B., Ngwala B.: Realtime 3D Texture Mapping in Visual Frame of Virtual Reality Systém, Proceedings of International Conference MOSIS’98, Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem, Czech Republik, 5.-7. May 1998, 111-115pp

11. Sobota B., Valigurský M.: Real Time Visualising Kernel for Virtual Reality Applications, Proceedings of International Conference MOSIS’98, Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem, Czech Republik, 5.-7. May 1998, 117-122pp

12. Sobota B.: Classification of Virtual reality systems according to dynamic environment and observer, Proceedings of International Conference MOSIS’98, Sv. Hostýn - Bystřice pod Hostýnem, Czech Republik, 5.-7. May 1998, 123-129pp

13. Kollár, J.: Polymorphic Type Checking for PFL, Proceedings of The Second International Conference RSEE´98, Oradea, Romania, May 27-30, 1998

14. Ploščica, O., Havlice, Z.: Formal Specification of Distributed Systems, Proceedings of The Second International Conference RSEE´98, Oradea, Romania, May 27-30, 1998

15. Havlice, Z., Ploščica, O.: Computer Aided Software Engineering Based on Configurable Technology, Proceedings of The Second International Conference RSEE´98, Oradea, Romania, May 27-30, 1998

16. Hudák, Š., Teliopoulos, K.: Loop spectral analysis of time reachability problem, Proceedings of The Second International Conference RSEE´98, Oradea, Romania, May 27-30, 1998

17. Genči, J.: Transformácia databázových aplikácií do prostredia WWW, Celoštátna konferencia Tvorba softwaru´98, Ostrava, Česká republika, 1998, 247-256pp.

18. Sobota, B., Jánsky, M., Janošo, R.: The Problem of Categorization and Data Handling of Information System on Virtual Reality Basis, Proceedings of the Scientific Conference with International Participation, Prešov, Slovakia, September 3-4, 1998, 59-63pp.

19. Sobota, B., Janošo, R., Paralič, M.: The Distributed Raytracing in the Virtual Reality Systems, Proceedings of the Scientific Conference with International Participation, Prešov, Slovakia, September 3-4, 1998, 64-68pp.

20. Novitzká, V.: Typy, kategórie a korektnosť, Proceedings of the Scientific Conference with International Participation, Prešov, Slovakia, September 3-4, 1998, 107-111pp.

21. Šujanský, M.: Simulácia počítačových sietí, Proceedings of the Scientific Conference with International Participation, Prešov, Slovakia, September 3-4, 1998,190-195pp.

22. Paralič M.: Mobile Agents - a new way in distributed programming, Proceedings of the first Conference on Electrical Engineering and Information Technology for PhD students ELITECH’98, Bratislava, Slovakia, 17-th September 1998, 59-62pp

23. Sobota B., Janošo R., Jánsky M.: Visual frame of virtual reality system and possible technology of some its parts solving, VII Sympozjum na temat Symulacja Pomiary i Diagnostyka w Elektrotermi: i Energetyce, Bialystok, HolnyMejera, 16-19. 9. 1998, pp 251-262

24. Jakab, F., Čižmár, A., Lavrín, A., Samuelis, L.: Educational Services Supported by Slovak Telecomunications Network pilot project, Proccedings of the Teleteachning ´98 Conference, IFIP World computer congress ´98, , Budapest - Wien, September 1998, p6

25. Bača, J.: Decomposition of Logic Circuits, Proceedings of the International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 100-103pp

26. Kollár, J.: Functional Nets: A New Opportunity for Realistic Parallel Functional Programming, Proceedings of the International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 121-126pp

27. Kollár, J.: The Functional Construction of the Dependency Graphs, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 39-45pp

28. Jakab,F.: Experimental Training Segment Based on the ATM Technology, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 110-115pp

29. M. Jelšina, M. Legnavský: Parallel Execution of the Program via Multifunctional Pipeline Units of the Data Flow Systém, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 93-99pp

30. V. Novitzká: Structures of Algebraic Specification Languages, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 1-6pp

31. Š. Hudák, K. Teliopoulos: Formal Specifications and Time Analysis of Systems, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 7-12pp

32. P. Krahulík: Handling Complex Datatypes in a Data-flow Environment, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 23-28pp

33. B. Sobota, B. Ngwala, R. Janošo: The Process of Texturing in the Visual Frame of Virtual Reality Systems, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 218-221pp

34. R. Chytráček: Fault Tolerance for PC Farms, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 128-133pp

35. M. Krokavec, M. Paralič: Contribution to the Reliability of Loosely Coupled Distributed Systems, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 134-138pp

36. B. Sobota, R. Janošo: The Acceleration of Photorealistic Computations with Distributed Raytracing, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 145-150pp

37. M. Paralič: Agents - a New Paradigm for Software Developing, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 175-180pp

38. B. Sobota, M. Jánsky, M. Choma: 3D-Morphing in the Virtual Reality Systém, Proceedings of International Scientific Conference ECI ´98, DCI FEE TU Košice - Heržany, Slovakia, October 8-9, 1998, 234-239pp

39. Sobota, B., Janošo, R., Jánsky, M., Valigurský, M.: The Basic Conception of Creating of Virtual Reality Systém, Zborník prednášok konferencie s medzinárodnou účasťou Slovensko a informačná spoločnosť, Stupava, Slovensko, November 17-18, 1998, 100-105pp.

Seminars
40. Jakab, F., Čižmár, A., Kniewald, K.: Modelovanie, simulácia, vyhodnocovanie a riadenie prvádzky širokopásmových sietí. Seminar: “Telecom Internet 98”, 1. 12. 1998, Bratislava - Lamač, p29

Reports for commerce
41. Jelšina, M., Levický, D., Sivý, I.: Koncepcia prípravy odborníkov pre oblasť manažovania telekomunikačných sietí. Štúdia FEI TU pre Slovenské telekomunikácie (HZ č. 011997/0123), ELFA s.r.o., Košice 1998

42. Jakab, F., Čižmár, A., Lavrín, A.: Koncepcia budovania integrovaného informačného systému ST, š.p.. Projekt. - koncepčná časť, marec 1998, Košice, 52p

43. Jakab, F., Čižmár, A., Lavrín, A.: Koncepcia budovania integrovaného informačného systému ST, š.p.. Projekt. - dokumentačná časť, marec 1998, Košice, 114p

44. Jakab, F., Čižmár, A., Levický, D., Gerda, P., Palitefka, R., Juhár, J., Doboš, ź.: Širokopásmové siete z pohžadu komparácie rôznych informačných a komunikačných technológií. Budovanie metropolitných širokopásmových sietí z pohžadu IT. Pilotné projektz MAN II. Čiastková úloha č. 1. 1. Zmluva o dielo č. 0119980034 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice, Október 1998, 148p

45. Šujanský, M., Jakab, F., Kniewald, K.: Model riadenia a monitorovania prevádzky širokopásmových MAN sietí. Riadenie širokopásmových sietí. Čiastkové úlohy č. 2.1 a 4.2. Zmluva o dielo č. 0119980031 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice Október 1998, 198p

46. Jelšina, M., Jakab, F., Čižmár, A., Lavrín, A., Levický, D., Sivý, I., Bučko, M., Samuelis, L., Štika, J.: ST, š.p. - účiaca sa organizácia. Čiastková úloha 3.1 - Realizácia vzdelávacích aktivít: Projekt učiacej sa organizácie. Čiastková úloha č. 3.2 - Realizácia systému dištančného vzdelávania pracovníkov ST, š.p. - koncepcia Tele-Univerzity (Virtuálna univerzita). Zmluva o dielo č. 0119980034 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice Október 1998, 86p

47. Jakab, F., Szeplaky, L.: Čiastková úloha č. 4.1 - Spoločné experimentálne treiningové centrum (SETC) - ATM segment pilotného projektu širokopásmovej MAN. Časť A: Analýza možnosti technickej realizácie služby “videokonferencie” v podmienkach pilotných širokopásmových MAN ST, š.p. a experimentálneho ATM segmentu. Zmluva o dielo č. 0119980034 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice Október 1998, 94p

48. Jakab, F., Čižmár, A., Levický, D., Juhár, J., Doboš, ź., Michaeli, L., Šaliga, J., Mihok, M., Kniewald, K., Szeplaky, L.: Čiastková úloha č. 4.1. Spoločné experimentálne treiningové centrum (SETC) - segmentu pilotného projektu širokopásmových MAN (vývojové a treiningové pracovisko odbornej prípravy). Časť A. Koncepcia. Technická realizácia. Zmluva o dielo č. 0119980034 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice Jún 1998, 108p

49. Čižmár, A., Jakab, F., Havlice, Z., Telepovská, H., Lavrín, A., Genči, J., Havlice, K., Hovorčák, P., Ploščica, O., Vančík, V., Železník, O., Gornyitzki, V.: Technológia integrácie projektov IIS ST, š.p. Zmluva o dielo č. 0119980033 medzi ST, š.p. a FEI TU Košice, Košice August 1998, 89p

50. Šujanský, M., Havlice, Z., Hreško, R., Ploščica, O., Adam, V., Telepovská, H.: Tvorba informačných, dialógových a vývojových systémov pre inteligentné komunikácie v počítačových sieťach a pre systémy automatizovaného navrhovania. Záverečná správa inštitucionálneho výskumu A2/2-7-V. KPI, EF TU Košice, jan. 1994.

51. Čižmár A., Lavrin A., Havlice Z., Jakab F., Telepovská H., Genči J., Havlice K., Horovčák, P., Ploščica O., Vančík V., Železník O.: Technológia Integrácie Projektu Integrovaného Informačného Systému Slovenských Telekomunikácií Priebežná správa, Technická Univerzita v Košiciach, Máj 1998, Košice. Unpublished – internal papers of Slovak Telecomunications. (74p. )

52. Havlice, Z. a kol.: Prezentačné materiály na 1. kontrolný deň Projektu TIP. Technická Univerzita v Košiciach, Apríl 1998, Košice. Unpublished – internal papers of Slovak Telecomunications.

53. Havlice, Z. a kol.: Prezentačné materiály na 2. kontrolný deň Projektu TIP (Donovaly). Technická Univerzita v Košiciach, Jún 1998, Košice. Unpublished – internal papers of Slovak Telecomunications.

54. Havlice, Z. a kol.: Prezentačné materiály na 3. kontrolný deň Projektu TIP (Bratislava). Technická Univerzita v Košiciach, Júl 1998, Košice. Unpublished – internal papers of Slovak Telecomunications.

Internal reports
1. Genči, J.: Použitie špecifikačných jazykov při tvorbe databázových aplikácií, Február 1998, KPI FEITU Košice, INT 01/98

2. Vančík, V.: Niektoré problémy návrhu pamäťového podsystému počítača riadeného tokom údajov, Máj 1998, KPI FEI TU Košice, INT 02/98

3. Legnavský, M.: Multiprúdové funkčné jednotky v paralelných počítačových architektúrach ”data flow”, Júl 1998, KPI FEI TU Košice, INT 03/98

4. Telepovská, H.: Bezpečnosť a informačné systémy, December 1998, KPI FEI TU Košice, INT 04/98