Anotácie predmetov študijného odboru

Výpočtová technika a informatika

 

 

Predmety zamerané na informatiku

Počítače a programovanie
Stroje na spracovanie informácií, základná štruktúra a funkcia. Zobrazenie a kódovanie informácií v počítači, číselné sústavy. Základy číslicových systémov, logické členy a obvody v úlohe stavebnicových prvkov číslicových systémov. Číslicový počítač (ČP), funkcia a architektonické riešenie. Základné funkčné jednotky ČP: procesor, pamäť, V-V jednotky a ich pripojenie ku zbernici. Úvod do počítačových systémov, monoprocesorové a multiprocesorové systémy, počítačové siete. Práca s počítačom v sieťovom prostredí, operačný systém UNIX, úvod do služieb sie5ov0ho prostredia: elektronická pošta, INTERNET, INTRANET a pod. Metodika prípravy riešenia úloh na ČP ich algoritmizácia a úvod do tvorby programov.

Počítače a programovanie II
Charakteristika programovacieho jazyka C. Štruktúra zdrojového textu a proces prekladu. Jednoduché a štruktúrované údajové typy. Výrazy, priorita a asociatívnosť operátorov, implicitné a explicitné konverzie typov. Príkazy jazyka, definícia toku riadenia, príkazy vetvenia a cyklov. Štandardný vstup/výstup. Pamäťové triedy a inicializácia premenných. Lokálne a globálne premenné. Práca so smerníkmi, rekurzívne údajové štruktúry. Definícia a volanie funkcií, korešpondencia formálnych a skutočných parametrov, rekurzívne funkcie. Použitie knižničných funkcií. Použitie neštandardných súborov, textové a binárne súbory. Modulárne programovanie v jazyku C, definičné a implementačné moduly, riadenie viditeľnosti údajových štruktúr a funkcií vo viacmodulovom programe. Spracovanie a údržba viacmodulových programov - použitie služby make, implicitné a explicitné pravidlá. Vytváranie vlastných knižníc.
 

Strojovo orientované jazyky
História vývoja strojových jazykov. Informácia a spôsob reprezentácie informácií. Formálna syntax a sémantika symbolických objektov typu numerálov. Teória priamej a nepriamych reprezentácií (r-) čísel. Registre a jazyk prenosov medzi registrami (RTL). Abstraktné stroje (RAM, RASP, Turingové) a ich jazyky; obmedzenia reálnych počítačov. Stroje Ch. Babbage-a (DE, AE). Jazyky stroja prvej až retej generácie (IAS - IBM).

Jazyk mikroprocesorov i80xxx. Registrová štruktúra i8008 - i8085 a i8088; i80x86. Pamäťová organizácia a spôsob definície adries v i80xxx. Systémové programové vybavenie: DOS; BIOS; štandardná schéma volania DOS (BIOS) služieb (intxxh). definícia informačných objektov. Jazyk i80x86: popis a analýzy typických inštrukcií a programov. Makroassembler TASM (MASM). Genrovanie .OBJ, .LST, .XRF súborov. Programy v režime simplikovaných a štandardných segmentových príkazov (direktív). Procedúry. Makrá. Organizácia knižníc. Viacmodulové programy.
 
Objektové programovanie
Abstrakcia dát a typov, základné pojmy a vlastnosti OOP: uzavretosť, objekt, trieda, dedičnosť, polymorfizmus, dynamické viazanie. Základné chrakteristiky C++, rozšírenie procedurálnych čŕt C. Objektovo orientované črty C++. Triedy a objekty, riadenie viditeľnosti členských dát a funkcií, konštruktory a deštruktory. Dedenie typu public a private, násobné dedenie. Polymorfizmus: prekrývanie funkcií a o
perátorov, inkluzívny a parametrický polymorfizmus. Dynamické viazanie v C++. Knižnica tried pre zabezpečenie vstupu/výstupu v C++. Charakteristika jazyka JAVA, procedurálne a neprocedurálne vlastnosti. Prehľad objektovo-orientovaných programovacích jazykov.

Programovacie techniky
Zložitosť problémov a miery zložitosti: časová, pamäťová; uniformné a logaritmické ceny. PL jazyk na reprezentáciu algoritmov. Špecifikácie modelu zložitosti na RAM: lineárny, bitový, rozhodovacie stromy. Zložitosť na Turingových strojoch. Techniky tvorby efektívnych programov. Algebraické špecifikácie abstraktných údajovýcj objektov (typov): zoznam, strom, zásobník, reťazec, množina, formát a i. Stromy a stratégie ich prehľadávania. Metóda dekompozície problémov. Metóda dynamick
ého programovanie. Triedenie: radixové, lexikografické, heapsort (haldon), quicksort a odhady ich zložitosti. Údajové štruktúry pre prácu s množinami. Charakteristika základných operácií a ÚŠ (slovník a i.). Hašovanie. Vyhľadávacie techniky: linárne vyhľadávacie stromy (BVS). Optimálne BVS. Union-Find algoritmus a jeho implementácie. 2 - 3 stromy a ich využitie (slovníky, prioritné fronty, zlučovatelné heap-y a fronty). Sekvenčné súbory: definícia a základné operácie. Vonkajšie triedenia. B-stromy.
 

Teória informatiky
Motivačné zdroje vzniku teórie automatov a formálnych jazykov. Rekurzívne zmeny a funkcie. Algoritmy a Turingové zdroje. Turingová-Churchova téza. reprezentácia jazykov rozpoznávaním a generovaním. Formálne gramatiky. Chomského hierarchia. Rekurzívnosť triedy kontextových jazykov. Konečné automaty (ka) z výstupom: Mealy, Moore; podobnosť, ekvivalencia; zobrazenia realizované ka; vyjadrovacia sila ka; redukcia ka. Ka bez výstupu (akceptory - ksa): deterministické a nedeterministické ksa (ndks
a). Determinizácia ndksa. Vzťah regulárnych jazykov a ksa. Regulárne úpravy a ich vzťťah k reg. jazykov a ksa. Syntéza a analýza ksa. Bezkontextové jazyky (efl), bezkontextové gramatiky (efg) a zásobníkové automaty (za). Vzťah za, cfg a cfl. Kanonické tvary cfg (Chomského, Grejbahovej). Vlastnosti cfl. Uzáverové vlastnosti tried jazykov (regulárnych a bezkontextových). Algoritmické problémy formálnych jazykov a ich rozhodnuteľnosť. Postov korešpondenčný problém.
 

Počítačová grafika I
Predmet PG, zákl. pojmy. Geometrické základy PG: dvojrozmerná a trojrozmerná grafika, homogénne súradnice, zobrazovacie metódy, axonometria, základné transformácie, zložené transformácie, orezanie, centrálne premietanie, metódy odstraňovania neviditeľných hrán, tieňovanie, vnútorné zobrazenie grafických objektov. Technické prostriedku počítačovej grafiky, požidavky na technické prostriedku počítačovej grafiky, grafické výstupné zariadania, grafické vstupné zariadenia. Krivky a plochy v PG, krivky, ploch
y. Interaktívna počítačová grafika. Grafické systémy PG: formáty, pasívne grafické systémy, aktívne grafické systémy.
 

Základy prekladačov
Úvod k prekladu. Fázy prekladača. Syntax a sémantika. Gramatiky a jazyky. Úvod do denotačnej sémantiky. Regulárne výrazy a konečnostavové automaty. Lexikálna analýza, tabuľky symbolov, preklad lexikálnych jednotiek. Bezkontextové jazyky a zásobníkové automaty. Backus Naurova forma, rozšírená Backus Naurova forma. Princípy syntaktickej analýzy, analýza zhora nadol, str
om odvodenia. Najľavejšie odvodenie, deterministické gramatiky a jazyky, epsilonové pravidlá, ľavá rekurzia, jazyky LL(1). Množiny FIRST a FOLLOW. Syntaxov riadený preklad, prediktívna syntaktická analýza, zotavenie pri výskyte syntaktickej chyby, preklad do postfixného kódu, syntaktického stromu, štvoríc a grafu toku riadenia. Popis zdrojového a cieľového jazyka. Uloženie programu v pamäti a štruktúra aktivačného záznamu. Sémantika medzijazyka. Typový systém a základné princípy kontroly typov. Prispôsobenie typov a prekrývanie. Tabuľky symbolov pre sémantickú analýzu. Analýza mien a analýza deklarácií. Analýza tela a statická typová kontrola. Určenie kódu. Generovanie kódu, tabuľka adries. Metódy zdrojovo závislej optimalizácie kódu.
 

CAD Systémy
Základné pojmy v  oblasti počítačom podporovanej automatizácie inžinierskych prác, definícia a klasifikácia CAD systémov, najpoužívanejšie CAD systémy, technické a programové prostriedky CAD systémov. Postup prác pri logickom a technologickom návrhu elektronických obvodov. CAD systémy používane v  oblasti elektrotechniky, výpočtovej techniky a riadenia - ORCAD, PCAD, SUSIE-CAD, MICROSIM, MATLAB. Zobrazovače, monitory, grafické karty, plotre - princípy ich činnosti, najdôležitejšie parametre pre použitie v  CAD systémoch, prehľad najpoužívanejších zariadení.
 

Databázové systémy
Architektúra a klasifikácia databázových systémov. Štruktúra systému riadenia bázy dát. Fyzická a logická organizácia dát. Dátové modely - relačný, sieťový, hierarchický. Základy entitno-relačného modelovania. Klasifikácia databázových jazykov. Normalizácia a normálne formy. Systémový katalóg. Spracovanie transakcií. Zotavenie po chybách. Bezpečnosť databázových systémov a autorizácia. Databázový systém Informix - štruktúra, prostredie ISQ
L a R4GL. Základy Informix SQL a 4GL. Tvorba aplikácií v databázovom systéme Informix.
 

Operačné systémy
Definícia operačného systému,klasifikácia a história. Technická podpora operačných systémov (prerušenia, hodiny, multiprocesing, ochrana pamäte, segmentácia a stránkovanie, vzrovnávacie pamäte, vstup-výstup). Štruktúra operačného systému (jadro a nástroje, prekladače, ladiace prostriedky, editory). Administrácia procesov (definícia, stavy, operácie, prerušenia). Paralelné riadenie procesov (kritické sekcie, synchronizačné algoritmy, medziprocesná komunikácia). Riadenie pamäte (hierarchia pamäte, alokácia pamäte). Súborový systém (súbory a operácie, sekvenčný a indexsekvenčný prístup, alokácia pamäte na disku, súborové servre, distribuované súborové systémy).
 

Architektúry počítačov
Princípy a základné architektonické koncepcie počítačových systémov (CISC, RISC, PostRisc ). Základné charakteristiky číslicového počítača. Architektúra univerzálneho procesora: funkčné jednotky procesora, aritmetickologická jednotka, prúdové vykonanie výpočtového procesu. Pamäťový podsystém:hierarchická štruktúra pamäťového podsystému, procesorové pamäte, hlavná pamäť, systém virtuálnej pamäte. Vstupno-výstupný podsystém : organizácia prenosu informácií po zbernici, riadenie vstupno- výstupných operácií (prerušovací systém, priamy prístup do pamäti), rozhrania zbernicových systémov a ich štandardizácia.Mikroprocesorové systémy a mikropočítače:mikroprocesory, jednočípové mikropočítače, mikroprogramovateľné mikropočítače, personálne počítače, špecializované procesory a koprocesory (signálové, grafické, jazykové, vstupno-výstupné,transputery). Multiprocesorové počítačové systémy. Úvod do paralelných počítačových systémov a superpočítačov.
 

Logické systémy
Definícia a klasifikácia logických systémov, základné pojmy a úlohy. Algebraické vyjadrenie boolovských funkcií a metódy jeho minimalizácie, analýza a syntéza kombinačných logických obvodov. Realizácia kombinačných logických obvodov na báze prvkov nízkej a strednej integrácie, univerzálnych a programovateľných modulov. Využitie teórie konečných automatov pri abstraktnej syntéze sekvenčných logických systémov, pokrytie a ekvivalencia automatov. Elementárne automaty, kódovanie stavov, určovanie budiacích a výstupných funkcií sekvenčných obvodov. Dynamické nedokonalosti v  logických obvodoch a spôsoby ich eliminácie. Realizácia sekvenčných logických obvodov na báze univerzálnych programovateľných modulov s  pamäťovými elementami.
 

Funkcionálne programovanie
Funkcionálny prístup a funkcionálne jazyky : Haskell, Gofer, Miranda, Orwell. Popis a výpočet, matematický pojem premennej, referenčná transparentnosť. Definície funkcií, typy a hodnoty, primitívne typy, typ funkcie. Kanonické funkcie a konštruktory, algebraické typy, parametrický polymorfizmus, porovnávanie vzorov, uniformné definície, funkcie vyššieho rádu, kompozícia funkcií. Funkcie pre prácu so zoznamami, množinové abstrakcie. Abstraktné typy, prekrývanie, matematický model a algebraická špecifikácia, abstrakčná funkcia a predikát platnosti, typové triedy a prípady v jazyku Gofer. Špecifikácia a implementácia, dokazovanie platnosti programov, syntéza programov. Stromy, strom Huffmanovho kódovania, procedúra alpha beta. Úvod do jazyka lambda a kombinátory.
 

Programovanie pod WINDOWS
Programovanie riadené udalosťami. X Windows : štruktúra, popis jednotlivých častí, ich vzájomné prepojenie. Knižnice pre programovanie v prostredí Windows : Athena, Motif. Spôsoby použitia jednotlivých prípravkov a možnosť ich ovládania. Podporné prostri
edky pre návrh x-windows aplikácií.

Charakteristika jednotlivých WINDOWS systémov, komunikácia aplikácia - server. Základné praktiky pri programovaní, ovládače udalostí, práca s prípravkami, ovládanie klávesnice, fonty, grafika. X - Window, knižnice Athena, Motif, TCL - TK. MS - Window.
 

Počítačová grafika II
Základné pojmy a terminológia, história. Technické a programové prostriedky grafických editorov a virtuálno-realitných systémov. Vyššie grafické systémy a štandardy: GKS, PHIGS, OpenGL. Implementácia prostriedkov grafických editorov, implementácia rastrových objektov, implementácia vektorových objektov a metaobjektov. Komprimácia grafických údajov, typy komprimácií, stratové a nestratové algoritmy, archivácia a prenos grafických údajov, grafické formáty. Geometrické modelovanie, tvorba 3D modelov, algoritmy riešenia viditeľnosti, textúrovanie, metódy fotorealistického zobrazovania 3D scén, raytracing. Počítačová animácia. Fraktálna geometria, typy fraktálov, implementácia fraktálov. Základné úrovne virtuálnej reality, subsystémy VR systémov, riešenie vizualizačného rámca, riešenie akustického rámca, riešenie kinematického rámca, algoritmy počítačovej grafiky pracujúce v reálnom čase, popisové jazyky VR systémov, jazyk VRML.
 

Modelovanie a simulácia
Základné pojmy. Charakteristika simulačných systémov, charakteristiky simulačných jazykov, charakteristiky simulačných programov. Modelovanie logických systémov: úrovne modelovania logických systémov, modelovanie na úrovni logických členov, modelovanie na úrovni medziregistrových prenosov, modelovanie na úrovni systémovej. Modelovanie systémov hromadnej obsluhy charakteristika systémov a ich prvkov, Kandellova klasifikácia systémov, gene
rovanie náhodných čísel, transformácie náhodných čísel a ich testovanie, metóda MONTE CARLO, simulačné systémy pre SHO. Modelovanie spojitých systémov: úvod do problematiky, základné algoritmy numerické metódy a modelovanie spojitých systémov, simulačné systémy Záver, zhodnotenie, perspektívy.
 

Konštrukcia prekladačov
Jazykové procesory a metódy ich vývoja. Význam formálnych špecifikácií pri návrhu a implementácii jazykových procesorov. Formálny popis syntaktickej analýzy a prekladu pomocou zásobníkových a prekladových automatov. Syntaktická analýza zdola-nahor a jej implementácia. Silné a slabé LR(k) gramatiky, výpočet rozkladových tabuliek, algoritmus LR analyzátora. Kolízie a ich odstránenie, SLR a LALR gramatiky. Syntaxou riadené prekladové schémy a prekladové gramatiky. Definícia sémantiky pomocou atribútových prekladových gramatík. Dedičné a syntetizované atribúty. Implementácia atribútového prekladu. Kompilátory kompilátorov a ich použitie, systémy Lex a Yacc. Atribútový preklad základných jazykových konštrukcií formálnych jazykov. Statické a dynamické prideľovanie pamäti. Strojovo nezávislá optimalizácia. Strojovo závislá optimalizácia a generovanie kódu.
 

Technológia softvérových projektov
Modely životného cyklu programových systémov, ich použitie a význam. Softvérová fyzika, odhady ceny a času realizácie, jednoparametrové a viacparametrové metódy odhadu, metodika CoCoMo. Nástroje a metódy štruktúrovaného návrhu. Modelovanie dát, procesov a riadenia. Objektové modelovanie, statické a dynamické m
odely. Súvislosti medyi modelmi a ich konzistencia. Logické a fyzické modely, návrh zabezpečenia integrity bázy dát. Modelovanie a prototypovanie systémov. Štruktúrované metodológie analýzy a návrhu, Yourdonova metodológia, metodológia SSADM. Objektovo-orientované metodológie analýzy a návrhu, metodológia OMT. Systémy CASE, ich klasifikácia a využitie. Projektové riadenie, plánovanie a realizácia softvérového projektu, formálne nástroje plánovania a vyhodnocovania projektu. Štruktúra a riadenie realizačných tímov. Projektová dokumentácia.
 

Konštrukcia počítačov I
Technické dokumenty v etapách tvorby produktu VT, výrobná dokumentácia, schémy vo VT. konštrukčné usporiadanie zariadení VT, modularita, prvky a bloky a ich konštrukčná dokumentácia, Projektovanie, konštruovanie VT a kvalita, parametre, podmienky SNT, EMC, metódy a prostriedky automatizácie návrhu systémov VT. Prepojovanie a problémy, rušenie a jeho eliminácia, prenos údajov na väčšie vzdialenosti, technológia a návrh PCB. Aplikácia IO, zákaznécke a polozákaznícke IO, ASIC. Pamäťové polovodičové systémy. Napájacie systémy, záložné zdroje, ochrana.
 

Stavba počítačov I
Opis a návrh počítača a jeho časti na úrovni číslicového systému, funkčná a štruktúrna organizácia ČS. Analýza počítača na úrovni číslicového systému, chrakteristiky ČS, primárna architektúra. Opis a použitie stavebných prvkov ČS, pamäťové prvky, obvodové prostriedky na prepájanie údajových ciest, funkčné jednotky pre realizáciu aritmetických a logických operácií. Riadiace jednotky,
koncepcie metodiky návrhu RJ, riadiace sekvenčné logické obvody, mikroprogramové riadiace jednotky. Metodika návrhu ČS, proces návrhu, prístupy k automatizácii procesu návrhu. Návrh primárnych architektúr, syntéza operačných častí, špecifikácia a návrh RJ.
 

Diagnostika a spoľahlivosť
Základné pojmy a úlohy diagnostiky, metódy generovania detekčných a lokalizačných testov pre kombinačné obvody, minimalizácia testov, tvorba slovníkov porúch a spôsoby redukcie jeho objemu, simulácia testov, generovanie testov pre sekvenčné obvody, systémy pre automatické generovanie testov, realizácia restov, testovanie mikroprocesorov. Návrh ľahko testovateľných obvodov, návrh obvodov pre detekciu chýb. Základy teórie spoľahlivosti, spoľahlivosť systémov, zvyšovanie spoľahlivosti použitím statickej a dynamickej redundancie, systémy odolné voči poruchám.
 

Počítačové siete
Klasifikácia počítačových sietí. Rozľahlé siete: základné sieťové prvky a ich funkcie, ISO referenčný model sieťovej architektúry, znakovo a bitovo orientované komunikačné protokoly, smerovanie, prepájanie sietí, spoľahlivosť sietí, návrh rozľahlých sietí. Lokálne siete: základné charakteristiky, náhodný prístup, metody Aloha, CSMA,CSMA/CD, bezkolízne protokoly, štandard IEEE 802 pre Ethernet, Token Bus,
TokenRing. TCP/IP model sieťovej architektúry: adresovanie, IP adresy, doménové mená, transformácia adries, komunikačné protokoly IP, UDP, TCP, smerovacie protokoly, systém klient-server. Správa sietí. Nové trendy v dátových sieťach.
 

Prídavné zariadenia
Sústavy spojení, komunikácia a prideľovanie sústav spojenia, charakteristika typov prenosu informormácie, princípy pripojovania a riadenia prídavných zariadení, vlastnosti nosičov informácií, spôsoby záznamu, princípy činnosti vstupných, výstupných a vst
upno-výstupných zariadení, štruktúra komunikačných adaptérov, ich technické a programové podmienky využitia, štruktúra vonkajších pamätí, zariadenia stáleho záznamu, obrazovkové zobrazovacie jednotky, terminálové zariadenia, zariadenia hlasovej komunikácie, zariadenia pre vstup grafickej informácie.

Návrhové prostriedky a VHDL
Základná terminológia. Rozdelenie návrhových prostriedkov. Návrhové prostriedky a ich použitie. Základné rysy VHDL. Návrhové entity. Telá architektúr. Bloky. Procesy. Lexikálny opis. Typy údajov. Triedy objektov a ich deklarácie. Príkazy jazyka VHDL. Funkcie a podprogramy. Balíky. Knižnice. Konfigurácia. Práca so súbormi. Základné modelovacie techniky. Oneskorenia. Modelovanie kombinačných obvodov. Modelovanie sekvenčných obvodov. Alg
oritmická úroveň návrhu. Registrová úroveň návrhu. Algoritmická syntéza. Úloha VHDL pri vývoji systémov. Integrácia účinnosti a funkcionálneho modelovania vo VHDL. Použitie VHDL pri diagnostike systémov.
 
 

Stavba počítačov II

Praktické cvičenia z oblasti technických prostriedkov počítačových systémov zamerané na logické obvody s pevnou a programovateľnou funkciou, analýzu dynamického šírenia číslicového.signálu vo vedeniach a obvodoch, návrh, modelovanie a simuláciu číslicových systémov, analýzu a programovanie štandardných rozhraní PC, analýzu a programovanie zbernicového systému GPIB, analýzu a programovanie prvkov lokálnych sietí Ethernet, návrh a testovanie prepojovacích štruktúr počítačových sietí.
 

Modelovanie informačných systémov
Architektúry systémov hromadnej obsluhy (HO), frontové disciplíny, základné sledované veličiny, stochastické procesy, modely systémov HO typu M/M/1, M/M/n s neobmedzeným, obmedzeným frontom a modely bez frontu, modely M/D/1, M/Ek/1, M/Ek/n, M/G/1, Chinčin-Pollaczekova formula, prioritné systémy-silné a slabé priority, uzavreté systémy, siete systémov HO, Jacksonov teorém, určovanie časových parametrov sietí. Aplikácia na hodnotenie výkonových parametrov, návrh komponentov informačných systémov, topológie sietí a organizáciu práce systémov.
 

Tvorba databázových systémov
Klasifikácia databázových systemov (DBS). Pricnípy a architektúra DBS. Entitno relačný model. Interné schémy - hromada, sekvenčný súbor, hašovanie. Indexácia - primárne, sekundárne a cluster indexy, B-stromy. Relačný dátový model, relačná algebra. Funkčné závislosti a normalizácia dátového modelu. Spracovanie SQL dotazov a ich optimalizácia. Transakcie - stavový diagram, vlastnosti. Rozvrhy a ich serializovatelnosť. Techniky paralelného spracovania SQ
L dotazov. Techniky zotavenia. Bezpečnosť a autorizácia.
 
 

Formálne špecifikácie systémov
Jazyk (CSP) komunikujúcich sekvenčných procesov. Algebry procesov. Jazyk guarded commands. Programové schémy: správnosť programov, verifikácia. Teória objektov a objektovo - orientovaná špecifikácia systémov. Invarianty systémov a metódy ich určovania. Modely nesekvenčných systémov: e.g. Ibanova metóda popisu systolických štruktúr, TER siete.
 

Sémantika programovacích jazykov
Metódy sematickej definície programovacích jazykov a ich použitie pri návrhu, analýze a implementácii. Definícia konkrétnej a abstraktnej syntaxe, kalkulus, syntaktické domény. Primitívne a zložené sematické domény, sematické algebry.. Definícia rekurzívnych funkcií.Štruktúra denotačnej definície, vyhodnocovanie funkcie a sematické rovnice. Imperatívne jazyky, kontextové jazyky, aplikatívne jazyky a ich sematika. Abstrakcia, parametrizácia, korešpondencia, kvalifikácia a ortogonalita v programovacích jazykoch. Riadenie ako sematická doména.
 
 

Paralelné programovanie
Štruktúra a graf Petriho siete. Vykonávanie Petriho sietí. Modelovanie pomocou Petriho sietí. Analýza Petriho sietí. Paralelné systémy a systémy reálneho času. Základné problémy paralelizmu. Spolupráca procesov, komunikácia a synchronizácia. Vzájomné vylúčenie a kritická oblasť. Problém producent-konzument. Čítanie a zápis. Spoločné používanie zdrojov. Systémy P a V. Prepínanie procesov na jednom procesore, mechanizmus prerušenia. Prístup k pamäti vo vyšších programovacích
jazykoch. Multiprocesorové mechanizmy. Odovzdávanie správ v distribuovaných systémoch. Nízkoúrovňové algoritmy vzájomného vylúčenia. Distribuované algoritmy. Semafóry. Synchronizácia v jazyku Modula-2, monitory a signály. Mechanizmus rendezvous v jazyku Ada, úlohy a vstupné procedúry, príkazy select and accept. Programovanie paralelných algoritmov, procedurálny a funkcionálny prístup. Nezávislé množiny údajov, paralelizácia cyklov, paralelizácia metódou rozdeľuj a panuj. Paralelné stratégie vykonávania funkcionálneho programu. Efektívny a optimálny paralelný algoritmus. Optimálny počet procesorov.
 

Tvorba operačných systémov
Klasifikácia operačných systémov (OS), štruktúra OS a funkcie jeho modulov, prostriedky výpočtového systému. Paralelné procesy, determinizmus paral. procesov, problematika vzájomného vylučovania. Synchronizácia a komunikácia procesov: semafory, nepodmienené a podmienené kritické oblasti, vyrovnávacie pamäti správ, monitory, randevú. Problém uviaznutia a jeho riešenie.Prideľovanie proc
esora, opis procesu, plánovanie procesov. Prideľovanie pamäti, súvislé a stránkované segmenty, stránkovanie na žiadosť, výber stránky na vyradenie. Prideľovanie periférnych zariadení, opis zariadenia, V/V procedúra, riadiaci proces zariadenia. Organizácia systému súborov, overovanie prístupových práv, prideľovanie vonkajšej pamäti. Plánovacie algoritmy, nepreemptívne a preemptívne plánovanie. Distribuované operačné systémy.
 
 

Znalostné systémy

Vznik a vývoj novej generácie počítačových systémov. Teoretické základy tvorby znalostných systémov. Metódy reprezentácie poznatkov: produkčné pravidla, semantické siete, rámce, predikátová logika. Riešenie úloh v stavovom priestore, metódy prehľadavania stavového priestoru. Jazykové prostriedky pre tvorbu znalostných systémov. Charakteristika jazykov LISP a Prolog, princípy ich implementácie, abstraktný LISP a Prolog procesor. Klasifikácia počítačových architektúr pre podporu Umelej inteligencie a systémov na báze znalosti. Architektúry špecializovaných počítačových systémov pre podporu jazykov UI: LISP procesory, Sekvenčné a paralelné modely Prolog procesorov. Architektúry špecializovaných počítačových systémov orientovaných na podporu systémov na báze znalosti. Dataflow počítačové architektúry pre podporu znalostných systémov.
 

Paralelné počítačové systémy
Vývoj, klasifikácia a charakteristiky paralelných počítačov. Princípy a teória architektúr paralelných počítačových systémov: výpočtové modely architektonických koncepcií paralelných počítačov, paralelné vykonanie výpočtového procesu, hodnotenie výkonnostných parametrov paralelných počítačov. Architektúry vektorových procesorov: teória prúdového spracovania informácií, vektorizácia skalárneho programu, vektorové procesory. Architektúry počítačov SIMD: architektonické prístupy, asociatívne procesory, masívne paralelné počítače, špecializované počítače. Architektúry počítačov MIMD: základné architektonické koncepcie, multiprocesory a multipočítače. Prepojovacie siete: úvod do teórie prepojovacích sietí, jednoúrovňové a viacúrovňové prepojovacie siete, aplikácie prepojovacích sietí.Architektúry počítačov paradigmy MIMD: hybridné počítače (SIMD/MIMD, MSIMD SPMD),počítače riadené tokom údajov (dataflow).Superpočítače a ich aplikácie.
 

Styk s prostredím
Priebeh vstupných a výstupných operácií, časovanie a riadenie styku, štandardizované spôsoby prenosu informácie, návrh využitia štandardizovaných rozhraní, systémove zbernice počítačov, syntéza neštandardných paralelných a sériových rozhraní, použitie riadiacich postupov a protokolov štandardizovaných rozhraní, metodológia systémového návrhu styku, charakteristika analógovej komunikácie, transformácia údajov, syntéza obvodov pre snímanie a generovanie analógovej informácie, predspracovanie analógovej informácie, distribuované spracovanie signálu, štruktúra analógových komunikačných a spracovateľských obvodov.
 
 

Projektovanie počítačových sietí
Úvod do problematiky projektovania a realizácie moderných počítačových sietí. Súčasný stav a vývojové tendencie v oblasti sieťových technológií. Metodologické postupy projektovania počítačových sietí na báze klasických technológií, ako sú ETHERNET, TOKEN RING , ATM, FDDI, GbitETHERNET a pod.. Dodržiavanie normalizačných doporučení a využívaných štandardov v oblasti implement
ácie sieťových technológií (doporučenia CCITT/ITU-T). Porovnávanie základných princípov a parametrov jednotlivých sieťových technológií, možnosť a vhodnosť ich implementácie pri budovaní sieťových štruktúr. Bezpečnosť a spoľahlivosť projektovaných sietí. Problematika manažovania sietí. Analýza požiadaviek na realizáciu sieťového prepojenia, ich vyhodnocovanie a návrh najvhodnejšieho riešenia. Základné princípy tvorby pomerne rozsiahlych projektov s využitím moderných návrhových prostriedkov. Kompletizácia projektu (kompletnej dokumentácie) rozsiahlej počítačovej siete s využitím moderného návrhového prostriedku na projektovanie sietí - NetViz.
 

Stavba systémov pre automatizáciu inžinierskych prác
Predmet AIP, základné pojmy, rozdelenie systémov AIP, historický prehľad, komponenty systémov AIP. Geometrické modelovanie: základná problematika geometrického modelovania popisy trojrozmerných telies. Kofigurácia a štruktúra systémov AIP. Simulačný podsystém: kategorizácia systémov, zobrazenie systému v počítači, riadenie prírastku simulovaného času, radenie blokov simulačného modelu do výpočtu spôsoby práce simulačných programov. Simulácia systémov s rozloženými parametrami. Dialógový podsystém: formy dialógu, znázornenie dialógu. Špecifická problematika CAD systémov určených pre elektrotechniku: návrh dosiek plošných spojov, návrh integrovaných obvodov. Počítačom podporovaná tvorba probramového vybavenia: životný cyklus, analýza, štrukturovaný návrh, metódy a metodológia.
 

Objektové databázy
Jazyky objektového programovania C++, Smalltalk, Java. Technológie spracovania dát - Systémy súborov, relačné SRBD, objektové SRBD a objektovo-relačné SRBD. Manifesty objektových DBS. Objektovo-orientované databázy a objektovo-relačné databázy. Charakteristiky OO databáz - povinné, voliteľné a otvorené charakteristiky. Komlexné objekty, identita objektov, enkapsulácia, typy alebo triedy, prekrývanie, výpočtová úplnosť, perzistencia, správa sekundárnych pamätí, paralelné spracovanie a ad-hoc dotazovacie prostriedky. Štandard ODMG-93. OMG objektový model - základné charakteristiky. OQL (object query language) a ODL (object definition language) - syntax a sémantika jazyka. Viazanie ODL/OML ku C++. Štandard SQL3 - základná charakteristika. Objektové rozšírenia SQL3 oproti SQL2. Príklady súčasných systémov podporujúcich štandard ODMG-93 alebo SQL3 (v čase keď predmet budú absolvovať študenti, ktorí absolvovali predmet Objektové programovanie, C++, Smalltalk a Java budú vypustené).
 

Informačné systémy v riadení a administratíve
Význam informatiky v riadení podniku. Klasifikácia informácií v riadení. Vývoj v oblasti informačných technológií. Informačný systém a jeho úloha v riadení. Poslanie informačných systémov. Strategický význam informačných systémov. Administratíva (riadenie) podniku. Organizačné štruktúry. Podnikové (podnikateľské) procesy. Informačné systémy a ich vzťah k podnikovým procesom. Informačné plánovanie. Manažerský informačný systém. Informačné potreby manažera. Informačné požiadavky na formovanie podnikovej stratégie. Zdroje informácií. Informačné systémy na riadenie. Rozhodovacie systémy. Osobné informačné systémy. Systémy na automatizáciu administratívy. Kancelárské informačné systémy. Sieť Internet a jej aplikácie. Ekonomika manažerských informačných systémov. Problematika efektívnosti informačných systémov. Legislatíva a právo v oblastí používania informačných systémov.
 

Kvalita a bezpečnosť informačných systémov
Metódy optimálneho ukladania, prevádzkovania, zálohovania a archivovania programového vybavenia informačných systémov. Systémový prístup k ochrane údajov a výpočtovej techniky. Technické zabezpečenie údajov, Analýzy zraniteľnosti počítačových informačných systémov. Počítačové víry. základné princípy ochrany pred prenikaním počítačovýchinfiltrácií. Diagnostické a preventívne prostriedky proti počítačovým vírom. Únik informácií zapríčinený nedokonalosťou technických zariadení. Počítačová kriminalita, metódy a prostriedky na jej odhaľovanie
 

Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Algebra náhodných javov a definície pravdepodobnosti. Spojitá a diskrétna náhodná premenná. Distribučná funkcia, hustota pravdepodobnosti a ich aplikácie. Spojité a diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti. Systém náhodných premenných a korelácia. Štatistický súbor, jeho triedenie a ukazovatele. Náhodný výber a výberové rozdelenia. Testovanie štatistických hypotéz. Lineárna a nelineárna regresia.
 

Algoritmy a zložitosť
Vypočitateľnosť a časové hranice algoritmov. Veľkosť vstupu konkrétnej realizácie optimalizačnej úlohy. Analýza algoritmov, Polynomiálne algoritmy. Optimalizačný problém. Triedy NP.Triedy NP-úplné. Polynomiálna redukcia. Cookova veta. Trieda co-Np. Pseudopolynomiálne algoritmy. NP-ťažké problémy. Aproximatívne algoritmy. Heuristiky.
 

Elektronické meranie
Všeobecné pojmy z elektronického merania, vlastnosti pasívnych prvkov pri vysokých frekvenciách, ich klasifikácia a eleminácia. Presnosť merania, jej stanovenie zo zaručenej presnosti meracích prístrojov a z nameraných hodnôt základného súboru a náhodného výberu. Spoľahlivosť merania, možnosti jej zvýšenia. Elektronické meracie prístroje analógové (osciloskopy a generátory) a číslicové. Číslicovo-analógové prevodníky, analyzátory. Použitie mikropočítačov v elektronickom meraní.
 

Číslicová elektronika
Predmet je zameraný na zvládnutie základov číslicovej elektroniky, obvodov SSI a MSI. Úvodné kapitoly sú venované logickým funkciám, obvodovej realizácie logických funkcií (TTL, MOS, CMOS), minimalizácii logických funkcií. V ďalších kapitolách je pozornosť venovaná kombinačným obvodom, najmä syntéze týchto obvodov a základným kombinačným obvodom (kodéry, dekódery, multiplexory, sčítačky). Ďalej sa pozornosť venuje sekvenčným obvodom (čítače, registre) a pamäťovým prvkom (pamäti RWM, ROM, EPROM, EAROM). V závere sa preberajú zásady návrhu číslicových funkčných blokov a zásady správnej činnosti číslicových systémov (napájanie, rušenie, zásady rozmiestnenia súčiastok).
 
 

Predmety zamerané na telekomunikačné systémy
 
Digitálne komunikačné systémy
kladné pojmy komunikačnej teórie. Informácia. Entrópia. Miery informácie. Informačné prenosy. Prenos informácií po reálnom prenosovom kanále. Kapacita prenosového kanála. Šumy v prenose informácií. Model digitálneho komunikačného systému. Prevod signálov do číslicového tvaru. Formátovanie číslicových údajov a správ. Zdrojové kódovanie. Enkrypcia v telekomunikáciách. Metódy zabezpečovania údajov v prenose. Multiplex v komunikačných systémoch. Metódy synchronizácie. Prenosové média a ich vlastnosti. Komunikačné siete, typy a rozdelenie. Počítačové siete. Perspektívy vývoja digitálnych komunikačných systémov.
 

Procesory VLSI pre telekomunikácie
Technické prostriedky číslicového spracovania signálov a ich použitie na realizáciu zýkladných funkčných blokov číslicového spracovania signálov. Signálové procesory, ich architektúry, vlastnosti a aplikačné možnosti. Architektúry moderných procesorov VLSI: transputery, systolické polia a tiež zákazníckym a polozákazníckym obvodom. Metódy návrhu systémov pre číslicov
é spracovanie signálov, najmä číslicových filtrov a transformačných procesorov.
 

Optoelektronické komunikačné systémy
Obsah predmetu je zameraný na prehľad pasívnych prvkov svetlovlnnej techniky, prehľad metód merania optických vláken, rozbor a projektovanie rôznych typov optických komunikačných systémov, analýzu nekomunikačných aplikácií techniky optickách vláken (optické vláknové senzory, spracovanie signálov a automatizácia) a prehľad základov integrovanej optiky.
 

Kódovanie a modulácia
Modulačné metódy prenosu dát v základnom a preloženom pásme (ASK, PSK, FSK, APK, QAM, MPSK). Detekcia signálov za prítomnosti šumu a intersymbolovej interferencie. Základné pojmy z kanálového kódovania. Lineárne blokové kódy. Cyklické kódy. Hammingové kódy. BCH kód
y. Konvolučné kódy. Výber kódu a modulácie.
 

Digitálne prenosové systémy
Informačné vlastnosti signálov, zdroja správ a prenosových kanálov, PDH - preziochrónna digitálna hierarchia, SDH - synchrónna digitálna hierarchia. Signalizácia č. 7, systémy ISDN, ATM - systémy pre multimediálny prenos obrazu, reči a dát, vlastnosti sieti typu LAN, MAN a VAN z hľadiska prenosu a zabezpečenia číslicových signálov.
 

Číslicové obrazové komunikačné systémy
Číslicové obrazové komunikačné systémy a ich aplikácie v ISDN a lokálnych optických sieťach. Číslicové kódovanie spracovania a prenos obrazových signálov. Videotelefónne a videokonferenčné kodery a ich štandardizácia podľa CCITT. Číslicový obrazový optoelektronický prenosový systém. Videokonferenčné terminály, š
túdia a systémy. Videotelefóny ako aj videotelefónne systémy. Komunikačné protokoly a klasifikácia firemných videokonferenčných a videotelefónnych systémov a priemyselné obrazové komunikačné systémy.
 

Multimediálne komunikácie
Moderné metódy a systémy prenosu obrazových infomácií. Základné pojmy a základné operácie číslicového spracovania obrazových signálov. Reprezentácia obrazov, s osobitným dôrazom na hierarchické reprezentácie: blokové a RL kódy, hierarchické reprezentácie: kvadrantový strom obrazu, pyramidálne reprezentácie a množinové reprezentáci (matematická morfológia). Moderné elektronické systémy na prenos obrazových správ ako sú: faksimilné a videotextové systémy, telekonferenčné systémy a obrazové data banky.
 
 
 

Predmety zamerané na kybernetiku

Prenos informácií
Diskretitácia signálov, kvantovanie podľa času a parametra, šum kvantovania, číslicová reprezentácia signálov. Spektrálne vlastnosti signálov, zložky spektra, rýchla Fourierova transformácia, výkonová spektrálna hustota. Zmena spektrálnych vlastností, modulácia, číslicovo modulovaný signál, spektrálne prispôsobenie, scrambler. Množstvo informácie, entrópia signálu, kapacita spojovacieho kanálu, rýchlosť prenosu. Zabezpečenie prenosu, detekčné a korekčné módy, iteračný kód, cyk
lický kód. Riadenie prenosu, formáty, riadiace postupy. Číslicové spôsoby modulácie, spôsoby synchronizácie, riadenie modemov.
 

Základy automatizačnej techniky
Opis lineárnych spojitých sústav, diferenciálna rovnica, impulzná a prechodová charakteristika, obrazový a frekvenčný prenos, frekvenčná charakteristika, logaritmické frekvenčné charakteristiky. Systém s otvoreným a uzavretým obvodom. Stabilita systémov, algebraické a frekvenčné metódy vyšetrovania stability. Metódy syntézy PID regulátorov, technická a programová realizácia, interakcia zložiek, ofset integračnej zložky. Stavový popis spojitých lineárnych sústav, analógový model sústavy. Diskrétny stavový popis, stabilita diskrétnych systémov, riadenie do rovnovážneho stavu, estimátor stavu.
 

Expertné systémy
Štruktúra expertného systému, diagnostický a plánovací systém. Reprezentácia znalostí, produkčný systém, dopredné a spätné reťazenie produkčných pravidiel. Inferenčná sieť, jej uzly a spôsoby jej prehľadávania. Neurčité znalosti, metódy práce s neurčitými znalosťami. Riadiaca štruktúra typu tabuľa. Vysvetľovanie v expertných systémoch. Priame a nepriame metódy získavania znalostí od expertov.Využitie metaznalostí pri tvorbe znalostných báz. Priamy prenos znalostí, znalostné siete. Modifikáci
a znalostných báz. Vyhodnocovanie znalostných systémov. ®ivotný cyklus znalostného systému. Metódy návrhu.
 

Neurónové siete
Neurónové siete, základné topológie, princíp učenia. Neurónové siete s dopredným šírením, kontrolované učenie, perceptron. Viacvrstvová neurónová sieť, delta pravidlo, učenie spätným šírením chyby. Neurónové siete s dopredným šírením, nekontrolované učenie, kompetitívne učenie, Kohonenove siete. Rekuretné neurónové siete, kontrolované učenie, Hopfieldov model, rekurentné učenie so
spätným šírením chyby. Použitie neurónových sietí v riadení, spracovaní obrazu a reči, optimalizačné problémy. Riešenie predikčných úloh v managemente, experimentálnom výskume. Implementácia neurónových sietí, neuropočítače.
 

Inteligentné informačné systémy
Špecifické možnosti aplikácie neurónových sietí, prehľad vlastností a použitia, základné štruktúry, spôsoby vytvárania. Predikčné úlohy v manažmente, princípy ich formalizácie a riešenia pomocou neurónových sietí. Spôsoby učenia, klasifikácia učiacich postupov na neurónových sietiach, princípy krátkodobej a dlhodobej predikcie. Siete typu BP, BP s časovým oneskorením, FIR siete, Elmanové siete, RBF siete, modulárne siete. Zložité systémy pre predikciu, neurofuzzy prístupy, predikcia ekonomických ukazo
vateľov. Vybrané aplikácie v manažmente a finančníctve.
 

Kybernetika a riadenie
Pojmy a princípy kybernetiky, kybernetika a teória automatického riadenia. Technologické faktory riadenia výroby, systémy materiálnotechnického zásobovania ako objekt riadenia, riadenie zásob, plánovanie, počítačom podporované postupy, úlohy lineárneho programovania. Matematické modely ekonomických sytémov, statické a dynamické modely. Rozhodovacie procesy s neúplnou informáciou, riziko rozhodovania, teória užitočnosti, skupinové metódy rozhodovania. Flexibilita informačného zabezpečenia, manažment. Filozoficko-metodologické problémy kybernetiky.
 

Umelá inteligencia
Základné pojmy umelej inteligencie. Základy jazyka Prolog. Spôsoby reprezentácie vedomostí, predikátová logika, sémantické siete, rámce. Dopredné a spätné reťazenie produkčných pravidiel. Riešenie úloh prehľadávaním stavového priestoru a metódou STRIPS. Metóda generuj a testuj. Metóda spracovania vizuálnej informácie, reprezentácia, predspracovanie, rozpoznávanie. Formálne gramatiky, spracovanie prirodzeného jazyka. Neurónové siete. Metódy učenia. Expertné systémy, architektúra expertných systémov, práca s neurčitou informáciou.
 
 

Predmety zamerané na manažment
 

Ekonomika podniku
Predmet, metódy a história nauky o podnikovom hospodárstve. Výstavba podniku. Podnikové výrobné faktory. Voľba právnej formy. Výber miesta. Výroba (jej funkcia a zabezpečenie). Odbyt (vrátene cenovej politiky). Investície a financovanie. Podnikové počtovníctvo (ročná uzavierka, rozpočtovníctvo, kalkulácie, štatistika a analýza hospodárskej činnosti).
 

Teória ekonomiky
Základné pojmy mikroekonomiky. Právnické a fyzické subjekty, dopyt a zásobovanie, cenové regulácie, konkurencia a monopoly, ekonomika sociálnej starostlivosti a pracovného prostredia. Aktualizácia aplikácii v oblasti ekonomickej politiky štátu. Prehľad východísk makroekonomiky: definovanie výstupov, zamestnanosť a nezamestnanosť, úrokové miery a inflácia. Princípy monetárnej a fiškálnej politiky, dlhová politika, medzinárodné ekonomické vzťahy a zahraničná ekonomika.
 

Manažment podniku
Vývojové tendencie a základné koncepcie manažmentu. Definovanie predmetu manažmentu. Organizácia ako rámec a funkcia manažmentu. Správanie jednotlivcov a skupín ako predmet manažmentu. Plánovanie a kontrola ako funkcia manažmentu. Koncepcia a modely vedenia v manažmente. Personálny a organizačný vývoj v manažmente.
 

Organizácia marketingu
Aplikácia ekonomických prístupov na rozvoj podnikania. Princípy strategického rozhodovania v oblasti priemyslu, obchodu a finančníctva. Štruktúra trhu a metódy jeho prieskumu. Stratégia na zabezpečenie cenovej konkurencie, Princípy dynamickej tvorby cien, úloha reklamy, vstupné a výstupné riziká. Vplyv na organizáciu výroby a podnikateľských aktivít.
 

Obchodné právo
Základné formy podnikania v zmysle Obchodného zákonníka. Zabezpečenie záväzkov v rámci podnikateľskej činnosti. Zmluvné vzťahy pri podnikaní. Podnikanie podľa živnostenského zákona. Špecifiká pracovno-právnych vzťahov v podnikateľskej sfére. Sféra pôsobnosti obchodného práva (fyzické osoby, právnické osoby).
 

Finančná matematika
Riešenie problémov budúcej činnosti absolventov. Rozhodovanie o určitých finančných operáciach, pri používaní cenných papierov, obligácií, ako aj vhodnosti iných investícií. Metódy úrokovania, klasifikácia pôžičiek, plány splácania úverov. Doba splatnosti obligácií, ceny akcií, miera výnosu a rizika cenných papierov, diverzifikácia portfólia. Tvorba kapitálového rozpočtu, určovanie miery výnosu určitý
ch projektov, doba návratnosti, ako aj porovnávanie rôznych investícií a hodnotenie projektov. Konštrukcia vhodného časového radu zo získaných dát z minulosti na predpovbede do budúcnosti.

 

Predmety zamerané na priemyselné inžinierstvo
 

Priemyselná elektronika
Štruktúra, funkcia a výkonnosť meracích prístrojov a zariadení, chyby, neurčitosť a informačný model meracieho reťazca, metrologické štandardy. Meranie elekrických veličín : napätie, prúd, výkon, impedancia, parametre elektromagnetického poľa, prístroje pre analýzu signálov. Senzory rôznych fyzikálnych veličín : rýchlosť, zrýchlenie, sila, vibrácie, teplota, tlak, lineárne a uhlové posuny, mechanické napätie, prúdenie kvapalín, senzory chemických prvkov a zlúčenín, meranie vlastností materiálov
(pevnosť, viskozita, hustota a pod), optické senzory, detektory rádioaktívneho žiarenia. Elektromagnetická kompatibilita : prostredie a šírenie EM, tienenie, filtrácia a zemnenie, elektromagnetická kompatibilita a bezpečnosť.
  

Aplikačné programové balíky
Spracovanie textu - základné princípy a vlastnosti, životný cyklus dokumentu, Prehľad programových balíkov (T602, MS-Word). Tabuľkové procesory - vlastnosti a možnosti, tvorba tabuliek, prehľad programových balíkov, praktická práca v MS-Excel. Databázové systémy- základné princípy a vlastnosti, prehľad programových balíkov, praktická práca vo zvolenom prostredí (FoxPro, MS Access). Počítačové grafické nástroje - základné vlastnosti a možnosti, praktická práca vo zvolenom prostredí (Corel Draw). Multiméd
iá - komplexný spôsob spracovania zvuku a obrazu, prehľad autorských multimediálnych nástrojov, štruktúra a vlastnosti interaktívnej hypermediálnej aplikácie. Používateľský prístup k sieťovým aplikáciám - ako pracuje počítačová sieť, jej vlastnosti, modemové spojenie, emulácia terminálu, práca v sieti LAN a WAN (Internet, e-mail, FTP, gopher, WWW služby).
 

Systémové inžinierstvo
Systémové inžinierstvo - systémové myslenie, fázový prístup, využitie systémového inžinierstva, manažment v systémovom inžinierstve. Kncept systému, abstrakcia a modelovanie, systémová architektúra, otvorené a dynamické systémy, životný cyklus priemyselných systémov, proces riešenia problémov. Systémová analýza - analýza problému a stanovenie cieľov projektu, vyhodnotenie systému
a rozhodovanie. Top - down projektovanie systému. Implementácia systému. Projektové riadenie. Kontinuálne zlepšovanie priemyselných systémov. Metódy a nástroje systémovej analýzy, projektovania a optimalizácie - ABC analýza, morfológia, rozhodovacia tabuľka, hodnotová analýza, analýza nákladov a prínosov, lineárna a nelineárna optimalizácia, simlexová metóda, dynamická optimalizácia, rozvrhovacie problémy, teória hromadnej obsluhy a analytické modelovanie, dopravné problémy, diskrétna udalostná simulácia, rozmiestňovanie výrobných zdrojov, metóda kritickej cesty a projektové riadenie.
 

Priemyselné informačné systémy
Delenie distribuovaných informačných systémov podľa topológie a fyzického prevedenia. Protokoly v počítačových sietiach. Zber dát, ich spracovanie, použitie v rôznych informačných systémoch. Návrh a prevádzka informačných systémov, najrozšírenejšie komerčné riešeniainformačnách technológií (Novell, Microsoft BackOffice, OS/2, Unix, QNX). INTERNET - základné protokoly (TCP/IP) a užívateľské sl
užby (FTP, e-mail, WWW). JAVA - platformovo nezávislý programovací jazyk pre sieťové aplikácie. INTRANET - využitie TCP/IP technológie v informačnom systéme podniku. Priemyselné zbernice (Profibus, Fieldbus, CAN, FIP). Právne a bezpečnostné aspekty prevádzkovania distibuovaných informačných systémov.
 
 

Osobitné predmety iba pre smer Priemyselné inžinierstvo
 

Systémy zberu dát
Základné požiadavky na číslicové snímacie a meracie systémy : teória deterministických signálov, vzorkovanie, aliasing, šum, chyby vznikajúce pri digitalizácii, obnovovanie a interpolácia signálov. Technické prostriedky pre spracovanie a ošetrenie meraných signálov : obvody pre úpravu signálov, operačné a prístrojové zosilňovače, snímanie analógových signálov, zariadenie pre čí
slicovú konverziu (vzorkovacie obvody, Č/A a A/Č prevodníky), galvanické oddelenie systémov, zemnenie, optimalizácia zemniacich slučiek, elektromagnatická interferencia, spoľahlivosť a ochrana systémov zberu dát v priemysle. Štandardné technické prostriedky zberu dát : zásuvné moduly pre PC, VXI systémy. Štandardné stykové systémy : mikropropočítačové zbernice a číslicové I/O, metódy vstupu/výstupu dát z mikropočítača, IEEE 488 (GPIB), RS 232, RS 422/423, RS 485, VME, VXI, Profibus. Programové prostriedky pre virtuálne meracie prístroje : vývojové prostriedky založené na štandartných jazykoch (C - LabWindows), grafické programovanie (LabVIEW), meranie v reálnom čase. Distribuované stykové systémy : virtuálne laboratórium, lokálne siete, modemy, ISDN v meraní, autokalibrácia a autodiagnostika. Analýza a spracovanie nameraných dát : štatistika, aproximácia, interpolácia a extrapolácia, integrálne transformácie signálov (Fourier), náhodné signály, ich formálna reprezentácia, charakteristiky, lineárne systémy spracovania signálov - formálny popis, základné postupy riešenia bežných problémov, vzorkovanie, A/Č a Č/A prevod, Shannonova teoréma,chyby, skreslenie, šum, číslicové transformácie, okná, lineárnea nelineárne filtre - návrh, charakteristika a aplikácie.
 
 

Programové prostriedky riadiacich systémov
Programovanie v reálnom čase - odozva systému, doba vzorkovania, časová náročnosť, hardvérové prerušenie, programová obsluha prerušení. Multitasking a procesy - úloha, proces, rozvrhovanie, synchronizácia a komunikácia medzi procesmi. Paralelné (distribuované) programovanie - paralelné systémy, paralelné algoritmy, rozdeľovanie úloh, hľadanie chýb v paralelných programoch. Operačné systémy reálneho času (QNX, QMOS) - základná terminológia, princípy a vlastnosti
, programovanie. Výkon a spoľahlivosť paralelných systémov, nadbytočnosť, detekcia chýb, watchdog.
 

Medziľudské komunikácie
Osoba a jej vzťah k vonkajšiemu a vnútornému prostrediu - komunikácia a bariéry,komunikačné typy ľudí, typy komunikačných bariér, techniky pre odhalenie bariér, základy asertivity, uvoľňovacie techniky, dynamické techniky pre rozvoj komunikačných schopností, techniky pre zvýčenie sebaohodnotenia a sebavedomia. Šudská myseľ a jej základné stavy. Základné experimentálne techniky pre
optimalizáciu stavu mysle pri práci. Typy komunikácie - sluchová a verbálna, neverbálna, štýly medziľudskej komunikácie, komunikácia po telefóne, písomný styk. Medziľudská komunikácia, dizajn kariéry, jeho monitorovanie, životopis a jeho efektívny návrh, presmerovanie kariéry. Celoživotné vzdelávanie a sociálne stratégie komunikácie.
 

Čisté technológie
Pravidlá a podmienky návrhu čistých technológií. Hľadanie ekologických stratégií. Čisté technológie a metódy recyklácie výrobkov a energie. Ekologické asp
ekty projektov. Ekologické parametre výrobkov.
 

Priemyselné systémy

 

Projektovanie riadiacich systémov


Simulácie výrobných systémov


Logické riadenie


VLSI obvody