Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium je na KPI organizované ako denné štúdium, jeho dĺžky trvá spravidla 3 roky a je organizované ako jednoetapové, kreditné. Študent si zapisuje povinné, povinne volitežné a nepovinne volitežné predmety (Kurzy), čo bližšie upresňuje štúdijný program pre bakalárske štúdium. Bakalárske štúdium je končené bakalárskou skúškou, ktorá má charakter štátnej skúšky. Po ukončení bakalárskeho štúdia môže jeho absolvent pokračovať v inžinierskom štúdiu vykonaním súbornej skúšky.