Charakteristika pedagogického procesu

Formy štúdia, ktoré zabezpečuje Katedra počítačov a informatiky (KPI) na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach:


KPI je garantom štúdia v študijnom odbore Výpočtová technika a informatika, v ktorom organizuje výučbu pomocou bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Doktorandskú formu štúdia KPI zabezpečuje v skupine vedných odborov Informatika.