Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium je na KPI organizované ako denné štúdium, ktorého dĺžka trvá spravidla 5 rokov (bližšie v dokumente "Študijný a skúšobný poriadok pre kreditný systém") a je organizované ako dvojetapové, kreditné. Študent si zapisuje povinné a povinne voliteľné predmety (prípadne kurzy, ktoré však nie sú ohodnotené kreditmi), ktorých súhrn upresňuje Študijný program pre inžinierske štúdium.

Prvú etapu tvorí štúdium základov elektrotechnického inžinierstva a pred jej ukončením si študent zvolí študijný odbor o ktorý má záujem. Etapa končí súbornou skúškou, ktorá pri splnení určitých podmienok môže byť uznaná.

Druhú etapu tvorí špecializované štúdium, t.j. v podmienkach Katedry počítačov a informatiky štúdium študijného odboru "Výpočtová technika a informatika". Katedra ponúka široký sortiment povinne voliteľných predmetov v každom semestri druhej etapy štúdia. Ich vhodným výberom, pri ktorom sú učitelia katedry študentom nápomocní, si môže každý študent vybrať "študijný smer", ktorý v rámci študijného odboru Výpočtová technika a informatika utvára jeho autoprofiláciu, teda ho orientuje viac na technické prostriedky, alebo programové prostriedky, informačné systémy a pod.

Inžinierske štúdium končí štátnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní študent získa titul inžinier.