Profil absolventa

©túdijný odbor Výpočtová technika a informatika (VTaI) na FEI TU v Ko±iciach je zameraný na výchovu ±pecialistov pre oblas» technických prostriedkov (hardvéru) a programových prostriedkov (softvéru) počítačov, počítačových systémov a počítačových sietí, ktorí sa uplatnia ako projektanti a kon±truktéri výpočtových systémov, ako odborníci zameraní na výskum, vývoj a prevádzku týchto systémov a ich komponentov, ako systémoví inµinieri, ako ±pecialisti na rozvoj a zavádzanie informačných technológií, riadiacich, informačných, databázových a sie»ových systémov v ±irokom spektre aplikačných oblastí, ale i ako distribútorov a manaµérov výpočtovej techniky v µubovolnej oblasti súkromného a ±tátneho sektoru výrobnej a nevýrobnej sféry informačnej spoločnosti.
 
 

Profesionálne uplatnenie absolventov ±túdijného odboru VTaI je zamerané na nasledujúce odborné pôsobenie: