Študijný plán odboru
"Výpočtová technika a informatika"

 Štruktúra a voliteľnosť odborných predmetov

Vo vyšších ročníkoch štúdijného odbor VTaI sa výberom voliteľných predmetov uskutočňuje autoprofilácia v študijných smeroch (blokoch), ktoré prehlbujú znalosti študentov v nasledujúcej problematike (zameraniach):
 

  1. Počítačové systémy a siete:
  1. Informačné systémy a technológie:
  1. Informatika manažmentu a priemyselné inžinierstvo:

Do autoprofilácie sa priebežne začleňujú predmety novokoncipovaného zamerania "Priemyselné inžinierstvo", ktoré v súčasnosti získalo akreditáciu, ako nový odbor na FEI.V študijnom odbore VTaI sa vyučuje 69 predmetov z toho 18 povinných (26,1%) a 51 voliteľných ( 73,9 %) . Odborné disciplíny študijného odboru VTaI zabezpečujú nasledujúce katedry a pracoviská TU:

Skladba podielu jednotlivých pracovísk na zabezpečovaní výučby:

KPI        - 59,4 %

KKUI     - 10,1 %

KEMT    - 11,5 %

KM        - 4,3 %

LPI        - 1,6%

Ostatné pracoviská - 13,1 %
 

Základné a prehlbujúce odborné predmety v 1. - 5. ročníku štúdia odboru VTaI


1. ročník (spoločný pre všetky odbory FEI)

Počítače a programovanie I
Počítače a programovanie II

2. ročník(spoločný pre odbory VTaI, TK)

Zim. sem.
Strojovo orientované jazyky

Let. sem.
Objektové programovanie
Programovacie techniky

3. ročník (VTaI)

Zim. sem.
Počítačová grafika I
Operačné systémy
Logické systémy
 

Voliteľné bloky predmetov (výber 2 predmetov)
 

PV

Zameranie:

PoS, TSI

Zameranie:

PrS, IDS, IT

Zameranie:

IM, PI

1a

Elektronické meranie

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

1b

Priemyselná elektronika

Funkcionál. programovanie

Priemyselná elektronika

 

 

 

 

2a

Teoretická ínformatika

Teoretická informatika

Kybernetika a riadenie

2b

xxx

xxx

Aplik. programové. balíky

Let. sem.
Databázové systémy
Architektúry počítačov
Semestrálný projekt I
 

Voliteľné bloky predmetov (výber 2 predmetov)
 

PV

Zameranie:

PoS, TSI

Zameranie:

Pr, IDS, IT

Zameranie:

IM, PI

1a

Systémy CAD

Základy prekladačov

Ekonomika podniku

1b

xxx

Xxx

Systémové inžinierstvo

 

 

 

 

2a

Digitálne komunik. systémy

Inteligentné infor. systémy

Inteligentné infor. systémy

2b

xxx

Programovanie pod Windows

Priem. inform. systémy

4. ročník (VTaI)

Zim. sem.
Prídavné zariadenia
Počítačové siete
Semestrálny projekt II

Voliteľné bloky predmetov (výber 3 predmetov)
 

PV

Zameranie:

PoS, TSI

Zameranie:

PrS, IDS, IT

Zameranie:

IM,PI

1a

Stavba počítačov I

Expertné systémy

Expertné systémy

1b

xxx

Konštrukcia. prekladačov

Priemyselné systémy

 

 

 

 

2a

Návrhové prostriedky a VHDL

Technológia SW projektov

Teória ekonomiky

2b

Kódovanie a modulácia

Xxx

Čisté technológie

 

 

 

 

3a

Konštrukcia počítačov

Neurónové siete

Manažment podniku

3b

Základy autom. techniky

xxx

Základy autom. techniky

Let.sem.
Modelovanie a simulácia.
 

Voliteľné bloky predmetov (výber 3 predmetov)
 

PV

Zameranie:

PoS, TSI

Zameranie:

PrS, IDS, IT

Zameranie:

IM, PI

1a

Procesory VLSI pre telekomunikácie

Počítačová grafika II

Organizácia marketingu

1b

xxx

Sémantika program. jazykov

Systémy zberu dát

 

 

 

 

2a

Diagnostika a spožahlivosť

Modelovanie informačných systémov

Obchodné právo

2b

Optoelektr. komun. systémy

xxx

Medzižudské komunikácie

 

 

 

 

3a

Prenos informácií

Tvorba databázových systémov

Finančná matematika

3b

Digitálne prenos. systémy

Algoritmy a zložitosť

xxx

4a

Formálne špecifikácie systémov

Formálne špecifikácie systémov

Programové prostriedky RS

4b

Stavba počítačov II

xxx

xxx

5. ročník(VTaI)

Zim. sem.
Diplomový seminár

Voliteľné bloky predmetov (výber 3 predmetov)
 

PV

Zameranie:

PoS, TSI

Zameranie:

PrS, IDS, IT

Zameranie:

IM, PI

1a

Číslicové obrazové komunikačné systémy

Inormačné systémy v riadeni a administratíve

Inormačné systémy v riadení a administratíve

1b

Multimediálne komunikácie

xxx

xxx

 

 

 

 

2a

Paralel. počít. systémy

Paralel. počít. systémy

xxx

2b

xxx

Kvalita a bezpečnosť. inform. systémov

Kvalita a bezpečnosť. inform. systémov

 

 

 

 

3a

Styk s prostredím

Stavba AIP

Stavba AIP

3b

Ochrana poč. sietí

xxx

xxx

 

 

 

 

4a

Projektovanie počít. sietí

Paralelné programovanie

Projektovanie riad. syst.

4b

xxx

xxx

xxx

 

 

 

 

5a

Znalostné systémy

Objektové databázy

Simulácia výrob. systémov

5b

xxx

Tvorba oper. systémov

xxx

Legenda:

pppp - predmety s inovovanou obsahovou náplňou

pppp - nové predmety pripravované KPI pre šk. rok 1997/98

xxx  - perspektívne rozšírenie štruktúry volitežných predmetov
 

Predmety zabezpečované KPI
 

Predmety smeru "Priemyselné inžinierstvo" spoločné i pre odbor VTa I:

1. Priemyselná elektronika

Ostatné predmety smeru "Priemyselné inžinierstvo"

2. Systémové inžinierstvo
3. Priemyselné informačné systémy
4. Aplikačné programové balíky (MS Office)
5. Systémy zberu dát
6. Medziľudská komunikácia
7. Programové prostriedky riadiacich systémov
8. Simulácia výrobných systémov
9. Projektovanie riadiacich systémov
10. Logické riadenie
11. VLSI procesy

v štruktúre odboru VTaI vytvárajú alternatívu k zameraniu "Informatika manažmentu"