Číselné a textové konštanty

Číselná sústava, ktorá nie je na konci čísla doplnená identifikačným písmenom (d-dekadická, b-binárna, h-hexadecimálna), je chápaná ako sústava implicitná. V assembleri je to sústava desiatková. Toto implicitné nastavenie môžeme zmeniť direktívou .RADIX.

Syntax: .RADIX [hodnota]

Direktíva určuje základ implicitnej číselnej sústavy. [hodnota] predstavuje číslo, ktoré môže nadobúdať jednu z týchto hodnôt: 2, 8, 10, 16. Direktívu môžeme použiť na ľubovolnom mieste v zdrojovom texte. RADIX sa nevzťahuje na dátové typy DD, DQ, DP, a DF.

Príklad:
mov ax,10 ;10
.radix 8
mov ax,10 ;8
.radix 16
mov ax,10 ;16
.radix 2
mov ax,10 ;2
.radix 10
mov ax,10 ;10

Za bodkočiarkou uvedená hodnota vyjadruje ako sa zmení číslo 10 po zmene implicitnej sústavy direktívou RADIX.

Ďalšia v poradí je textová konštanta. Skladá sa z jedného, alebo viacerých znakov uzatvorených medzi apostrofy, alebo úvodzovky.

Napríklad:
TEXT DB 'PC-REVUE'
CISLO DB "11/1997"