INŠTRUKČNÝ SÚBOR PROCESORA 8086

Inštrukčný súbor

Cieľom tejto kapitoly bude prebrať všetky bežné inštrukcie. U inštrukcií budem vždy uvádzať príznaky, ktoré inštrukcia mení, príklady použitia a stručný opis inštrukcie.

Príznaky si označíme týmito jednopísmenovými skratkami:

O - (OVERFLOW FLAG)

D - (DIRECTION FLAG)

I - (INTERRUPT FLAG)

T - (TRAP FLAG)

S - (SING FLAG)

Z - (ZERO FLAG)

A - (AUXILIARY CARRY FLAG)

P - (PARITY FLAG)

C - (CARRY FLAG)

Pod jednotlivými príznakmi sa bude vyskytovať jeden z týchto symbolov:

- príznak sa nemení

0 príznak je vždy nulovaný

1 príznak je vždy nastavený

* príznak je nastavený podľa výsledku danéj operácie

? príznak je zmenený náhodne

 

AAA | AAD | AAM | AAS | ADC | ADD | AND
CALL | CBW | CLC | CLD | CLI | CMC | CMP | CMPS
DAA | DAS | DEC | DIV
HLT
IDIV | IMUL | IN | INC | INT | IRET, IRETD
JA, JNBE | JAE, JNB, JNC | JB, JC, JNAE | JBE, JNA | JCXZ, JECXZ
JE, JZ | JG, JNLE | JGE, JNL | JL, JNGE | JLE, JNG | JNE, JNZ | JNO
JNP, JPO | JNS | JO | JP, JPE | JS | JMP
LAHF | LDS | LEA | LES | LODS | LOOP | LOOPE, LOOPZ
LOOPNE, LOOPNZ
MOV | MOVS | MUL
NEG | NOP | NOT
OR | OUT
POP | POPF | PUSH | PUSHF
RCL | RCR | REP, REPE, REPZ | REPNE, REPNZ | RET | ROL | ROR
SAHF | SAL | SAR | SBB | SCAS | SHL | SHR | STC | STD | STI | STOS | SUB
TEST
XCHG | XLAT | XOR


Ak som niektoré inštrukcie vynechal, tak len preto, že sa používajú zriedka. Tento inštrukčný súbor nie je ani zďaleka kompletný. S rozvojom procesorov (286, 386, 486, PENTIUM, PENTIUM MMX, CYRIX, K6 MMX) sa inštrukčný súbor rozširoval a stále sa rozširuje.