Definovanie konštánt

Konštanty v assembleri definujeme pomocou direktívy EQU. Direktíva sa používa na definovanie výrazu, reťazca alebo typu alias.

Syntax: [meno] EQU [hodnota]

alebo [meno] = [hodnota]

1.[hodnota] = výraz

Príklad:
F1=3BH
F2=3FH

;ekvivalentný zápis je

F1 EQU 3BH
F2 EQU 3FH
KB1 EQU 1024
KB2 EQU KB1+KB1
NULA EQU KB1-1024

2. [hodnota] = reťazec. Ak je treba v texte použiť reťazec, ktorý je zároveň menom inej konštanty, a nechceme, aby sa nám táto konštanta za reťazec nahradila, použijeme znaky '<' a '>'. Potom prekladač už tento text nenahradzuje.

Príklad:
TEXT EQU 'ASSEMBLER'
TXT DB TEXT,'JE SUPER.'
KB1 EQU 1024
NULL EQU <KB1-1024>
;ekvivalentný zápis je
;NULL EQU 'KB1-1024'

3. [hodnota] = alias. V tomto prípade ide vlastne o vytvorenie náhradného označenia pre rezervované slová. Typ alias musí byť jedno slovo, t.j. nie je možné takto nahrádzať inštrukcie, prípadne bloky inštrukcií. Na náhradu bloku inštrukcií je možné použiť MACRO.

Príklad:
...
PRERUSENIE EQU INT
...
MOV AL,F1
MOV BX,KB2
PRERUSENIE 20H
...