This page is aimed to slovakian students only. Our foreign students may obtain information about the organization of the study, e-learning sources, information systems, and standards for diploma thesis from their supervisors.

Aktuálne oznamy 

 

 • V zmysle ustanovenia §70 odst.1 písm. h, zákona č.131/2000/Z o vysokých školách má študent možnosť vyjadriť sa o kvalite výučby a svojich učiteľoch:

  • Týmto informujeme študentov všetkých ročníkov o možnosti vyplniť a odovzdať anketové listy za jednotlivé absolvované predmety. Prázdny formulár sa nachádza na fakultnej stránke v časti pre študentov pod názvom "Anketa o kvalite výučby a učiteľoch". Vyplnený formulár možno odovzdať do schránky "NÁPADNÍK" na 2. posch. pri vyvesených skrinkách do konca skúšobného obdobia príslušného semestra.

  • Študenti 5. ročníka budú mať počas letného semestra k dispozícii anketové listy pre diplomatov. Prázdny formulár si máte možnosť vyzdvihnúť a vyplnený odovzdať (do konca skúšobného obdobia letného semestra) u p. Sidárovej.


Spôsob prihlasovania sa na SP, BP a DP
Študenti sa prihlasujú na semestrálne projekty, bakalárske a diplomové práce prostredníctvom vedúceho príslušnej práce a to na základe osobného stretnutia s vedúcim prislušnej práce v konzultačných hodinách, ktoré sú uvedené na osobných stránkach pracovníkov KPI, na ktorom predložia index a na ktorom prebehne uvodná konzultácia k téme.
Organizácia štúdia 
Študijné materiály v elektronickej forme

Elektronické študijné materiály nie sú vo všeobecnosti verejne dostupné z dôvodu autorských práv a nemôžu byť vyžadované študentmi od pedagógov.

Napriek tomu, v záujme zvýšenia efektívnosti výučby, poskytujeme pre našich študentov niektoré elektronické študijné materiály, a to z troch zdrojov:
O možnostiach prístupu k elektronickej forme študijných materiálov informujú študentov učitelia na prednáškach, resp. cvičeniach.

Prístup pre študentov na servery Katedry počítačov a informatiky
Študenti študujúci predmety zabezpečované Katedrou počítačov a informatiky majú k dispozícii nasledovné servery:
 • bukovec.fei.tuke.sk
  • OS: Debian GNU/Linux,
  • Webservery: Apache2,
  • Databázy: Informix, Mysql, Postgres.
 • ruzin.fei.tuke.sk
  • OS: Debian GNU/Linux,
  • Webservery: Apache2, Tomcat5,
  • Databázy: Mysql, Postgres, Sqlite3.
 • vah.fei.tuke.sk
  • OS: Debian GNU/Linux,
  • Webservery: Apache,
  • Databázy: Informix, Mysql, Postgres, Sqlite3.
Kontaktné osoby:
Prístup k informačným systémom pre študentov
Všeobecné pokyny pre spracovanie diplomových prác 

Organizačná smernica TU o elektronických záverečných prácach je povinná pre fakulty a aj pre študentov TU v Košiciach. Táto smernica určuje postupy zabezpečenia unifikovaného procesu tvorby záverečných prác. Povinnosti, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice vydala Ústredná knižnica TU a nájdete ich na adrese:

http://www.etd.sk/tuke/doc/2007/procesETD_2007_8.pdf  

Zvlášť upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti, ktoré vyplývajú z vyššie uvedenej smernice:

 1. Po napísaní záverečnej práce s použitím zvolenej šablóny je nutné vytvoriť .pdf verziu (pomocný softvér pre konverziu do pdf).

 2. Registrovať záverečnú prácu prostredníctvom IS ETD, kde po prihlásení (priamo alebo cez IS Študent) vyplníte formulár ETD TUKE a uploadnete finálnu verziu práce spolu s prílohami (aj vo formáte word/latex a aj ako .pdf).

 3. Vyplniť licenčnú zmluvu (podmienky by mali byť prerokované s vedúcim záverečnej práce kvôli stanoveniu stupňa zverejnenia po úspešnom obhájení), 2x ju vytlačiť a podpísať, odovzdať do knižnice, kde potvrdia zmluvu za TU  Košice a jeden exemplár licenčnej zmluvy vrátia spolu s potvrdením o odovzdaní licenčnej zmluvy.

 4. Vytlačiť finálnu verziu práce a odovzdať ju v požadovanom množstve (t.j. 2ks) na katedru (vedúcemu DP) najneskôr do 5.5.2008 (diplomové práce) resp. do 30.5.2008 (bakalárske práce).

Okruhy tém pre štátne skúšky  
Forma obhajoby bakalárskych prác  
 • Základná informácia pre študentov 3. ročníka študijného programu Informatika
 1. Doba prezentácie pri obhajobe bakalárskej práce je 15 minút - striktný limit.
 2. Študent si môže zvoliť statickú alebo dynamickú formu prezentácie, nie však obidve.
 3. Detailnú informáciu študentom 3. ročníka poskytnú vedúci bakalárskych prác.
Forma obhajoby diplomových prác  
 • Základná informácia pre študentom 5. ročníka študijného odboru Výpočtová technika a informatika
 1. Doba prezentácie pri obhajobe diplomovej práce je 15 minút - striktný limit.
 2. Študent si môže zvoliť statickú alebo dynamickú formu prezentácie, nie však obidve.
 3. Detailnú informáciu študentom 5. ročníka poskytne vedúci katedry na stretnutí 12.3.2008.
 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika