Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul
Bakalár v študijnom odbore Informatika.

Bakalár má dostatočné praktické zručnosti a teoretické znalosti, aby mohol efektívne a kvalifikovane pôsobiť pri aplikácii informačných technológií v praxi.

Absolvent inžinierskeho štúdia získava titul
Inžinier v študijnom odbore Informatika alebo
Inžinier v študijnom odbore Počítačové inžinierstvo.

Inžinier získava rozsiahle teoretické a praktické znalosti, ktoré môže uplatniť v ľubovoľnej aplikačnej oblasti týkajúcej sa informačných technológií. Môže sa ďalej uchádzať o doktorandské štúdium pod individuálnym vedením školiteľa.

Absolvent doktorandského štúdia získava vedecko-akademickú hodnosť
Philosophiae Doctor v študijnom odbore Informatika.