HISTÓRIA KATEDRY

Katedra počítačov a informatiky bola zriadená rektorom VŠT Prof. Ing. A. Pažákom, DrSc. dňa 1.9.1989 na základe návrhu dekana Elektrotechnickej fakulty VŠT Prof. Ing. M. Jelšinu, CSc. a na základe doporučenia Vedeckej rady EF VŠT zo dňa 23.6.1989. Návrh bol predložený v dôsledku skutočnosti, že už v 80-tych rokoch bol zaznamenaný prudký nárast záujmu o štúdium výpočtovej techniky, avšak príslušný študijný odbor Elektronické počítače sa spolu so študijným odborom Technická kybernetika zabezpečoval iba na jedinej, vtedy jednej z najväčších katedier VŠT, na Katedre technickej kybernetiky, pomerne početnou skupinou pracovníkov, ktorá dovtedy v prostredí tejto katedry rozvíjala pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, zameranú na výpočtovú techniku. Katedra počítačov a informatiky bola vytvorená na báze uvedenej skupiny pracovníkov v rámci rozdelenia pôvodnej Katedry technickej kybernetiky, ktorá v súčasnej dobe ďalej pôsobí na FEI TU, ako Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Preto historické korene Katedry počítačov a informatiky sa odvíjajú od vzniku a rozvoja práve Katedry technickej kybernetiky, ktoré sú v ďalšom posudzované z pohľadu rozvoja výpočtovej techniky a informatiky v prostredí tejto katedry.
 
 
1964
 • Pri SjF VŠT je zriadená Katedra základov automatizácie. Katedru založil a osem rokov viedol Doc. Ing. J. Spal (neskôr CSc. a Prof.)
 • V období do založenia Elektrotechnickej fakulty vývojovú etapu katedry charakterizuje jej pôsobenie na SjF VŠT v rámci vtedajšej Katedry základov automatizácie a regulácie, kedy sa intenzívne začala rozvíjať najmä regulačná technika a objavovali sa prvé požiadavky praxe na širšie zavádzanie výpočtovej techniky. Poslaním katedry bolo zabezpečovať na VŠT a najmä na SjF dva predmety: Meranie a regulácia a Výpočtová technika
1967
 • Inštalácia druhogeneračného počítača ODRA 1013
 • Pracovná skupinka šiestich pracovníkov, sústredená okolo tohoto počítača, vedená RNDr. Kotuliakovou, reprezentovala výpočtové stredisko pri katedre, ktoré malo celoškolskú pôsobnosť
1969
 • V súvislosti so zriadením Elektrotechnickej fakulty na VŠT Katedra základov automatizácie a regulácie, ktorá má v tej dobe 14 pracovníkov, prechádza medzi jej zakladajúce pracoviská. Mení sa názov katedry na Katedru automatizácie a regulácie, ktorej poslaním je zabezpečovať jeden z dvoch študijných odborov fakulty, a to odbor Technická kybernetika.
1973
 • Katedru automatizácie a regulácie, v súlade so študijným odborom ktorý zabezpečuje, je premenovaná na Katedru technickej kybernetiky. Jej vedúcim sa stáva Doc. Ing. M. Jelšina, CSc (od roku 1971 bol vedúcim Katedry automatizácie a regulácie).
1975
 • Študijný odbor Technická kybernetika má tri zamerania: Elektronické systémy, ktoré zabezpečuje Katedra rádioelektroniky, Riadiace a automatizačné systémy a Elektronické počítače. Z posledného zamerania v nasledujúcom roku 1976 vzniká samostatný študijný odbor.
80-té roky
 • Stabilizuje sa základné jadro pracovníkov katedry, čo sa prejavilo v prudkom náraste riešenia úloh pre prax v rámci VHČ. Len za posledných 10 rokov bolo vtedy na katedre riešených 26 takýchto úloh. Explicitne sa začala vytvárať skupina pracovníkov, zameraná na oblasť výpočtovej techniky.
 • Medzi najvýznamnejšie výsledky riešenia vedecko-výskumných úloh v tej dobe patrili: simulačný jazyk SIM na modelovanie dynamických systémov, multipočítačový hybridný systém, ktorý svojou koncepciou predstavoval unikátne výpočtové prostredie na modelovanie procesov, automatizovaný výpožičný systém na báze počítača RRP 16S vyvinutý pre Vedeckú knižnicu v Košiciach, terminálová učebňa na báze multiprogramového systému so 16-imi terminálmi, funkčný vzorok špecializovaného vývojového mikroprocesorového systému pre návrh a odladenie mikroprogramových riadiacich jednotiek, konštruovaný pre VÚVT Žilina a modulárny mikropočítačový systém použitý na pedagogické účely.
Prvá polovica 80-tych rokov
 • Výskumný program katedry sa orientuje vo všeobecnosti na problematiku robotiky a riadiacich systémov robotov zvlášť. Významným výsledkom vedecko-výskumnej činnosti celej katedry v tom období rokov je vývoj a realizácia funkčného vzoru multiprocesorového riadiaceho systému (MUDRS) hydraulického robota HYMR 50, vyvinutého a vyrobeného pre ZVL VURAL Žilina v spolupráci so SjF VŠT a oceneného v r. 1987 zlatou medailou na Medzinárodnom veľtrhu v Brne. Predstavoval realizačný výstup radu vedecko-výskumných úloh riešených na katedre.
1986 - 1990
 • Katedra je zapojená na cieľové programy ÚTK SAV, zamerané na "Inteligentné riadiace systémy robotiky" a "Výskum počítačov novej (5-ej) generácie" dvoma čiastkovými úlohami základného výskumu:
  1. Programové prostriedky pre riadiaci systém robota
  2. Architektúry špecializovaných multiprocesorových systémov, ktorých realizačné výstupy boli v prevažnej miere orientované na získanie inteligentných vlastností riadiaceho systému MUDRS.
  Pri riešení výskumného programu katedry a spolupráce s praxou v oblasti výpočtovej techniky do popredia vystupuje v tej dobe spolupráca s Ústavom technickej kybernetiky SAV, VÚVT Žilina, Tesla Piešťany, ZVT Námestovo, ZVT B. Bystrica, VUKOV Prešov a ZVL Prešov.
Druhá polovica 80-tych rokov
 • Inštitucionalizácia združeného pracoviska s VÚVT Žilina, zriadenie Aplikačno konzultačného pracoviska, ktorého pôsobenie presahovalo rámec katedry a vytvorenie Počítačového uzla EF, ako samostatného fakultného pracoviska (vedúcim posledných dvoch pracovísk sa stal Doc. Šujanský).
1989
 • Katedra počítačov a informatiky (KPI), pre vedenie ktorej bol do funkcie vymenovaný Doc. Ing. Š. Fedák, CSc..
1990
 • Ku katedre je pričlenený Fakultný počítačový uzol, ktorý sa stal jedným z oddelení katedry.
1991
 • Na základe výsledkov konkurzného konania, je do funkcie vedúceho katedry vymenovaný Prof. Ing. M. Jelšina, CSc., ktorý túto funkciu vykonáva i v súčasnosti.
Šk. rok 1990/1991
 • Otvára sa výučba v novokoncipovanom študijnom odbore "Výpočtová technika a informatika" (nahradil predchádzajúci študijný odbor Elektronické počítače), ktorý sa vyznačuje samostatným (nezávislým od iných študijných odborov na EF) študijným programom od prvého ročníka a širokou štruktúrou výberových predmetov vo vyšších ročníkoch. Študijný odbor je zameraný na výchovu špecialistov pre oblasť technických prostriedkov (hardvéru) a programových prostriedkov (softvéru) počítačov, počítačových systémov a počítačových sietí, ktorí sa uplatnia ako projektanti a konštruktéri výpočtových systémov, ako odborníci zameraní na výskum, vývoj a prevádzku týchto systémov a ich komponentov, ako systémoví inžinieri, ako špecialisti na rozvoj a zavádzanie informačných technológií, riadiacich, informačných, databázových a sieťových systémov v širokom spektre aplikačných oblastí, ale i ako distribútorov a manažérov výpočtovej techniky v ľubovoľnej oblasti súkromného a štátneho sektoru výrobnej a nevýrobnej sféry informačnej spoločnosti. Voľbou skupín výberových predmetov sa môžu študenti v rámci odboru výpočtová technika a informatika hlbšie profilovať pre vyššieuvedené oblasti uplatnenia.
 • Započaté bakalárske štúdium a postgraduálne doktorantské štúdium v odbore informatiky. Je pripravená koncepcia vedeckého výskumu katedry, orientovaného na problematiku počítačových architektúr, informačných systémov a distribuovaného programovania, v rámci ktorého sa do roku 1994 riešili tri grantové úlohy a dve inštitucionálne úlohy.
1990 a 1991
 • Kandidátsku dizertačnú prácu obhájili traja pracovníci (Ing. M. Házy, Ing. Z. Havlice a Ing. J. Kollár), z ktorých posledný obhájil v roku 1994 i habilitačnú prácu. Doktorskú (DrSc) dizertačnú prácu predložil Doc. Ing. Š. Hudák, CSc..
1992-1994
 • Katedra pozostávala z 38 pracovníkov vrátane interných doktorandov a z 5 externých pracovníkov a doktorandov. Organizačne boli začlenení v nasledujúcich štyroch oddeleniach :
  1. Oddelenie počítačových systémov (vedúci Ing. J.Ábel)
  2. Oddelenie programových systémov (vedúci Ing.J.Kollár, CSc.)
  3. Oddelenie informačných technológií (vedúci Ing. R. Hreško)
  4. Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky (vedúci Ing. M. Andrejko)
  5. Úsek hospodársko-technický, ktorý vedie tajomníčka katedry K.Repková
  V organizačnej a riadiacej štruktúre má významnú úlohu Rada katedry, ktorej členmi v roku 1994 boli Ing. B. Sobota (zástupca vedúceho katedry), Doc. Ing. M. Šujanský, CSc. (informatika), Doc. Ing. J.Bača, CSc.(pedagogika), Doc. Ing. Š. Hudák, CSc.( vedecko-výskumná činnosť a zahraničné styky), Ing. F. Jakab (spolupráca s praxou).

Posledná zmena: 
webmaster: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk