Študijný odbor

Výpočtová technika a informatika

Katedra počítačov a informatikyInžinierske a bakalárske štúdium

V odbore Výpočtová technika a informatika Katedra počítačov a informatiky garantuje a zabezpečuje inžinierske aj bakalárske štúdium v týchto dvoch študijných smeroch:

  • Informačné systémy a technológie so zameraním na softvér, t.j. prevažne na oblasti informatiky, softvérového inžinierstva a informačných systémov
  • Počítačové systémy a siete so zameraním na hardvér, t.j. prevažne na oblasť na oblasti informatiky a počítačového inžinierstva vrátane počítačových sietí

predovšetkým dennou, avšak aj externou formou.

Štúdium v odbore Výpočtová technika a informatika poskytuje absolventovi fundamentálne znalosti v uvedených oblastiach, ktoré mu garantujú nielen širokospektrálne uplatnenie pri využívaní technológií informačnej spoločnosti v praxi, ale dávajú mu príležitosť podstate týchto technológií rozumieť a tvorivo ich rozvíjať. Absolventi inžinierskeho štúdia sú vysoko adaptabilnými a žiadanými profesionálmi vo firmách a výskumných inštitúciách a mnohí z nich si nachádzajú uplatnenie nielen doma, ale aj v krajínách EU a v zámorí.

Doktorandské štúdium

Katedra počítačov a informatiky poskytuje v súčasnosti absolventom odboru Výpočtová technika a informatika možnosť doktorandského štúdia v odboroch:

  • Programové a informačné systémy určeného predovšetkým absolventom smeru Informačné systémy a technológie
  • Počítačové prostriedky a systémy určeného predovšetkým absolventom smeru Počítačové systémy a siete.


Uplatnenie absolventov

distribútor, systémový inžinier, analytik, programátor, návrhár, technológ, konštruktér, systémový inžinier, poradca, manažér, výskumný pracovník, pedagóg v oblasti softvéru a hardvéru
  • s hlbokou znalosťou informačných technológií
  • s profesionálnym prístupom k riešeniu praktických problémov výpočtovej techniky a informatiky
  • s vysokou mierou invencie a adaptability pri hľadaní nových netradičných ciest a atraktívnych prínosov pre informačnú spoločnosť


Charakteristika oblastí bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Informatika

Softvérové inžinierstvo
algoritmizácia a programovanie v strojových, procedurálnych, a objektových jazykoch | funkcionálne programovanie | distribuované programovanie | paralelné programovanie výkonných aplikácií | formálne jazyky a automaty | sémantika programovacích jazykov | návrh a konštrukcia programovacích jazykov a jazykových systémov | metódy a prostriedky špecifikácie systémov | operačné systémy | distribuované systémy
programovacie techniky | technológia softvérových projektov | sieťové technológie a Internet | multimediálne komunikačné a systémy | znalostné systémy | počítačom podporované navrhovanie systémov | modelovanie a simulácia systémov | počítačová grafika | virtuálna realita

Počítačové inžinierstvo

Informačné systémy
architektúra počítačov a počítačových systémov | logický návrh a konštrukcia číslicových počítačov a ich komponentov | paralelné počítačové systémy a superpočítače | stavba a projektovanie počítačových sietí | vytváranie zostáv počítačových systémov a ich aplikácie

databázové systémy | technológia budovania informačných systémov | informačné systémy v riadení a administratíve | systémy riadenia bázy dát | inteligentné informačné systémy | bezpečnosť informačných systémov | elektronické obchodovanie | informačné technológie pre podnikový manažment


Zastúpenie jednotlivých oblastí v študijných smeroch odboru Informatika a výpočtová technika


Informačné systémy a technológie

Počítačové systémy a siete

Uvedené zastúpenie vystihuje silné informatické zázemie obidvoch smerov oblasťou informatiky, ktoré je prepojené na technologickú stránku softvéru alebo hardvéru. Po voľbe jedného z dvoch uvedených študijných smerov sa môže študent počas štúdia profilovať viac do určitej oblasti a menej do inej na základe systému voliteľných predmetov, ale táto voľba nenarušuje podstatným spôsobom zastúpenie jednotlivých oblastí.

Zastúpenie jednotlivých oblastí v študijných smeroch odboru Informatika a výpočtová technika


Laboratóriá Katedry počítačov a informatiky

Laboratórium personálnych
počítačov (Internet, programovanie)
Laboratórium LAM
(Local Area Multicomputer)
Laboratórium návrhových systémov
(Grafika, systémy CAD CAM CAE)
Laboratórium softvérového
inžinierstva LSI 1
Laboratórium softvérového inžinierstva
LSI 2
Veľkokapacitné laboratórium
softvérového inžinierstva LSI 3
Laboratorium virtuálnej reality
(vnímanie fotoreality)
Laboratórium informačných
systémov
Laboratórium informačných
systémov - server
Laboratórium počítačových systémov

Laboratórium počítačových sietí
CISCO Networking Academy
Laboratórium počítačových sietí
CISCO Networking Program

Vo všetkých laboratóriách je samozrejmý prístup k Internetu, a mimo organizovanej výučby majú študenti možnosť pracovať samostatne na bakalárskych a diplomových projektoch, ako aj vyhľadávať informácie a kontakty potrebné pre svoju ďalšiu profesionálnu kariéru. Študentom sa vychádza v ústrety už počas štúdia pri riešení projektov praxe, ako aj pri realizácii študijných pobytov v zahraničí. Pretože aktuálne vedomosti vo výpočtovej technike a informatike starnú tým rýchlejšie, čím sú bližšie k informatickej praxi, je nadobudnutie schopnosti ich samostatného získavania a pružného využitia jedným z kľúčových momentov štúdia informatiky a výpočtovej techniky, bez ohľadu na zvolený študijný smer.

Vedeckovýskumná činnosť katedry

V oblasti základného výskumu sa pracovníci katedry a doktorandi orientujú na riešenie fundamentálnych problémov informatiky, predovšetkým paradigiem programovania a programovacích jazykov, nových metodológií špecifikácie rozsiahlych programových systémov, paralených systémov a systémov reálneho času, odvodzovania a dokazovania správnosti programov, paralelných výpočtov pre superpočítačové aplikácie, vývoj nových netradičných softvérových a počítačových architektúr, spoľahlivosti systémov, verifikácie systémov, atď. Na problematiku základného výskumu sú každoročne orientované minimálne štyri grantové projekty.

Vzhľadom na to, že Katedra počítačov a informatiky stála pri zrode informatiky na fakulte, má bohatú históriu a rozsiahle kontakty na vedeckovýskumné inštitúcie doma aj v zahraničí. Katedra počítačov a informatiky organizuje každé dva roky medzinárodnú vedeckú konferenciu ECI (Electronic Computers and Informatics).

V oblasti aplikovaného výskumu sú výskumné projekty zamerané najmä na oblasť informačných systémov, návrhových systémov, e-learningu a televzdelávania. Regionálna sieťová akadémia CISCO, ktorá pôsobí na našej katedre, získala už druhýkrát prestížne ocenenie "Najlepšia akadémia v regióne Európy, Ázie a Afriky". V tejto oblasti sa katedra podieľa na riešení medzinárodných projektov v rámci programu Leonardo da Vinci. V súčasnosti sa okrem spolupráce s firmami v rámci regiónu, ako sú napr. US-Steel Košice, Tesla L. Hrádok, EVO Vojany, Slovenské telekomunikácie, IBM, Novitech s.r.o., Rasax, s.r.o., Novisoft, s.r.o., Softip-east s.r.o., atď. prehlbuje sľubná spolupráca v oblasti softvérových technológií s firmou Siemens a v oblasti informačných systémov s firmou Koger Inc.

Kontakt : doc. Ing. Ján Kollár, CSc., vedúci katedry,
Letná 9, 042 00 Košice, tel: 055/6022576 : fax: 055/6330115
E-mail : Jan.Kollar@tuke.sk
Internet: http://hornad.fei.tuke.sk/kpi/

Všeobecné informácie o prijímacom konaní získate na:
tel.: (055) 6022200, 6022210, e-mail: odstud.fei@tuke.sk, www.fei.tuke.sk