Otázky na skúšku z predmetu DAS

 

 1. Základné pojmy a úlohy diagnostiky

 2. Poruchy v číslicových systémoch

 3. Generovanie testov pre kombinačné obvody

 4. Intuitívne scitlivenie cesty

 5. D-algoritmus

 6. Booleovská diferencia

 7. Generovanie úplných testov

 8. Použitie tabuliek úplných testov modulov

 9. Minimalizácia testov

 10. Generovanie testov pre sekvenčné obvody

 11. Identifikačné metódy

 12. Náhrada sekvenčného obvodu kaskádou KO

 13. Použitie tabuliek úplných testov pre SO

 1 4. Simulácia testov

 15. Lokalizácia porúch

 16. Realizácia diagnostických testov

 17. Návrh ľahko testovateľných obvodov

 18. Metódy návrhu uľahčujúce generovanie testov

 19. Metódy návrhu umožňujúce ľahkú lokalizáciu porúch

 20. Praktické pokyny pre zlepšenie testovateľnosti

 21. Vzťah diagnostiky a redundancie

 22. Návrh obvodov pre detekciu chýb

 23. Základné ukazovatele spoľahlivosti

 24. Spoľahlivosť systémov

 25. Použitie statickej redundancie

 26. Použitie dynamickej redundancie

 27. Systémy odolné voči poruchám