1.      PREDMET             : Databázové systémy

 

2.      PREDNÁŠATEĽ    : Ing. Telepovská Henrieta, PhD.

 

3.      CVIČIACI            : Podľa potreby, dostupnosti a možností

 

4.      ROČNÍK, SEMESTER    : 3., ZS (2007/2008)

 

5.      ZAMERANIE           : VTI

 

6.      ROZSAH (P/C)        : 2/2

 

7.      CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

Základy databázových systémov

 

8.      CIELE  PREDMETU: 

Získanie základov z teórie databázových systémov a základných zručností pri práci s databázovými objektmi a  tvorbe databázových aplikácií klient-server.

 

9.      OBSAHOVÁ NÁPLŇ PREDNÁŠOK

 

1.       

Úvod (pokyny, literatúra). História vývoja databázových systémov. Základné pojmy, architektúra DBS. Databázové jazyky a rozhrania. Klasifikácia DBMS. Štruktúra SRDB. Trojúrovňová architektúra SRBD.

2.       

Dátové modelovanie - entitno-relačný model. Konceptuálny model. Pojmy ER-modelu, zápis ER diagramov.

3.       

Relačný  dátový model, relačný databázový jazyk. Základné pojmy, podmienky relačného modelu. Návrh relačnej databázy použitím mapovania ER-modelu do relačného modelu.

4.       

Relačná algebra

5.       

Funkčné závislosti a normalizácia pre relačné databázy. Nenormalizovaná forma, 1. normálna forma, 2. normálna forma, 3. normálna forma, BCNF

6.       

Klasifikácia databázových jazykov. SQL – DDL, DML, DCL. Trigre, storované procedúry

7.       

Primárna organizácia súborov. Základné pojmy. Sekundárne pamäťové zariadenia. Organizácia interných súborov. Logická organizácia dát.

8.       

Indexová organizácia súborov. B-stromy. SRBD a katalóg dát – štruktúra a obsah.

9.       

Transakcie a ich spracovanie.

10.   

Paralelizmus a techniky konkurentnosti. Zotavenie po chybách

11.   

Bezpečnosť databázových systémov.

12.   

Architektúra klient-server. Základné pojmy. Rozhrania. Komponenty jednotlivých prostredí. Distribuované db systémy. Replikácia.

13.   

Pokročilé databázové technológie – prehľad.

 

10.  POŽIADAVKY NA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PREDNÁŠOK

Krieda, tabuľa, meotar, fólie (150 ks)

11.  TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE CVIČENÍ

Databázový systém Informix, Informix Connect

Dotnet, Java, php

Web-prehliadač

Power-point

 

12.  ZADÁVANÉ PROJEKTY

Zadanie:

DBS Informix.

Klient-server aplikácia – klient: Dotnet, C++, Java, php, Power Builder

 

13.  ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Prednášky a cvičenia v klasickom režime

 

14.  LITERATÚRA:

[1]   Pokorný, J.: Konstrukce databázových systémů, skripta, Vydavatelstvo ČVUT,  1999

[2]   Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačných systémech, Academia, 1992

[3]   Matiaško, K.: Databázové systémy, EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2002

[4]   Elmasri,R., Navathe, S.B. : Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1., 2. vydanie

[5]   Date, C.J.: A Guide the SQL Standard

[6]   hornad.fei.tuke.sk/predmety/Databázové systémy

[7]   hornad.fei.tuke.sk/dokumentácie/Informix Dynamic Server 2000 Dokumentácia

[8]   Telepovská, H.: Databázové systémy, Elfa 2003

[9]   http://moodle.fei.tuke.sk/

 

15.  ZÁPOČET

1.        Ani jedna neospravedlnená neúčasť

2.        Maximálne 3 ospravedlnené  neúčasti  -  spôsob  náhrady  určí cvičiaci

3.         Prezentácia materiálu na cvičenie (5 bodov), vedomostná previerka v 2. polovici semestra (5 bodov), odovzdanie zadania (10 bodov) v určenom termíne vo vyhovujúcej kvalite.

4.        Zápočet – max 20 bodov, min 11 bodov.

 

16.  SKÚŠKA

 1. Výsledok skúšky = body zo skúšky + body za zápočet
 2. Skúška – max 80 bodov
 3. Elektronická forma skúšky

 

17.  NÁVÄZNOSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE PREDMETY - prerekvizity

Objektové programovanie, Technológie Java

 

18.  Nasledujúce predmety - korekvizity

Systémy riadenia bázy dát

Pokročilé databázové technológie

 

 

 

 

Osnova cvičení z predmetu Databázové systémy

 

týždeň

Praktické cvičenie

 1.  

·         Informácie o zameraní a cieľoch predmetu

·         Podmienky udelenia zápočtu

·         Rozdelenie tém referátov a zadaní

·         Vysvetlenie ER-diagramu

·         Prostredie dbaccess

·         Dátové typy v Informix-e

 1.  

Creating of Database Objects

·         Create, Drop Database

·         Create, Alter, Drop Table

·         Integrity Constraints

·         Database Logging

·         Create, Alter, Drop Index

 1.  

Views, Access Control

·         Create, Drop View

·         Grant, Revoke

Conditions

Modifying Data

·         Insert, Update, Delete Statements

·         Select Statement basis

·         Load, Unload Statements

·         Dbload, Dbschema Utilities

 1.  

Creating and Using SPL Routines

·         Writing SPL Routines

·         Defining and Using Variables

·         Writing the Statement Block

·         Executing Routines

·         Privileges on Routines

·         Finding Errors in SPL Routines

Creating and Using Triggers

·         Create a Trigger

·         Triggered Actions

·         Using Select Triggers

·         Re-Entrant Triggers

·         Generating Error Messages

 1.  

SELECT Statements

·         Introducing to SELECT Statement

·         Single-Table SELECT Statement

·         WHERE clause

·         ORDER BY clause

·         Time Functions

·         Date-Conversion Functions

Relational Algebra

 1.  

Using Functions in Select Statements

·         String-Manipulation Functions

·         Other Functions

·         Aggregate Functions

·         GROUP BY clause

·         HAVING clause

Relational Algebra

 1.  

Multi-table select

Composing Advanced Select Statements

·         Creating Advanced Joins

·         Self Join

·         OUTER Join – Simple Join, Simple Outer Join on Two Tables, Outer Join for Simple Join to a Third Table, Outer Join of Two Tables to a Third Table, joins That Combine Outer Joins

 1.  

ODBC – komponenty (php, Java, .NET, …)

Native Connection

Multi-table select

Relational Algebra

 1.  

Multi-table select

·           Subqueries in Select Statements

·           SET Operations

 1.  

Programming with SQL

·         SQL in Programs

·         Calling Database Server

·         Dynamic SQL

Modifying Data through SQL Programs

 1.  

Transactions

 • Commit, Rollback
 • Lock, Unlock Table

Programming for a Multi-user Environment

·         Concurrency and Performance

·         Locking and Integrity

·         Locking and Performance

 1.  

Konzultácie, preberanie zadaní

 1.  

Preberanie zadaní, zápočty

 

Zdroje: http://hornad.fei.tuke.sk/predmety

http://hornad.fei.tuke.sk/dokumentacie

http://moodle.weby.cnl.tuke.sk/

prac. databáza – stores_demo

 

 

Zadanie vypracovať v prostredí:

 1. klient-server aplikácia – server : Informix

-          klient : web-browser, Borland Builder C++, Delphi , Java, .NET, ...

 

Dokumentácia ku zadaniu:

 1. formulácia zadania = zadávací list
 2. analýza úlohy
 3. systémová príručka
 4. používateľská príručka
 5. relačná schéma databázy – sql-skript, povinný trigger a storovaná procedúra
 6. zdrojové texty
 7. vykonateľný tvar
 8. elektronická podoba bodov 1-7 (CD)

 

Vytlačiť body 1-5.

 

Pokyny – prezentovanie materiálu na cvičenia

 

 1. prezentácia materiálu, ktorý je pripravený na báze internetových komunikačných technológií.
 2. prezentovnú tému doplniť názorným príkladom a testom na previerku vedomostí (2 otázky z problematiky prednášok + min 4 odpovede, 2 otázky/príklady z problematiky cvičení + minimálne 4 odpovede).