DÁTOVÉ TYPY

 

·        BYTE - binárne dáta, nie sú obmedzenia na veľkosť

 

·        CHAR[(n)] - znakový reťazec dĺžky n (n je 1 až 32511)

 

·        CHARACTER[(n)] - implicitne n = 1, zaberá n byte-ov

 

·        DATE - kancelársky dátum, default format mm/dd/yyyy

-celé číslo, ktoré reprezentuje počet dní od 32.12.1899

 

·        DATETIME prvý TO posledný

- uchováva časový okamih určený kalendárnym dátumom a časom

- kvalifikároty prvý a posledný určujú interval presnosti

- kvalifikátory môžu byť :

YEAR - rok (1-9999)

MONTH - mesiac (1-12)

DAY - deň (1-31)

HOUR - hodina (0-23)

MINUTE - minúta (0-59)

SECOND - sekunda (0-59)

FRACTION [(n)] - zlomky  sekundy vyčíslené n číslicami

 

·        INTERVAL prvý [(m)] TO posledný[(n)]

- časový interval medzi dvoma hodnotami typu datetime

 

·        DATETIME

súvislá postupnosť položiek

YEAR a MONTH alebo

DAY, HOUR,MINUTE,SECON,FRACTION

m počet platných číslic najväčšej položky

n rozsah zlomkov sekundy

 

·        MONEY [(m[,n] )]

peňažné čiastky

definovaný ako DECIMAL (m,n)

implicitne DECIMAL (16,2)

 

·        REAL, SMALLFLOAT

   pohyblivá rádová čiarka odpovedajúca typu float v jazyku C na vašom počítači

   zaberá 2 byty

 

·        REAL, SMALLFLOAT

–pohyblivá rádová čiarka odpovedajúca typu float v jazyku C na vašom    počítači

–zaberá 2 byty

 

·        SMALLINT

–celé čísla na 2 byte-och, rozsah –32767, 32767

 

·        TEXT

–ľubovolná kombinácia ASCII znakov a nasledujúcich riadiacich znakov : tabelátor CTRL-I, nový riadok CTRL-J, nová stránka CTRL-L

 

·        VARCHAR (max[,min] )

–znakové reťazce premennej dĺžky

–max 1 až 255 maximálna veľkosť stĺpca

–Min 0 až 255 minimálne miesto rezervované pre hodnoty stĺpca

 

·        LVARCHAR

 

·        SERIAL

 

·        Hodnota NULL

– indikuje ,že do stĺpca nebola uložená žiadna hodnota