Produkty firmy INFORMIX

 

Databázové servre:

 

Informix On-Line - veľmi rýchly databázový server

                         - pracuje s jazykom SQL

                         - podporuje distribuované databázy

                         - je určený pre viacuživateľské prostredie

                         - automatické zotavenie z chýb

                         - duplicitné zálohovanie diskových dát

                         - archivácia za plnej prevádzky

 

Informix-SE         - viacuživateľský databázový stroj

                         - pracuje s jazykom SQL

                         - nie je vhodný pre rozsiahle aplikácie

                         - jadro serveru je knižnica C-ISAM

C-ISAM     realizuje index-sekvenčnú prístupovú metódu k

                  dátam v programovacom jazyku C.

 

 

Vývojové prostriedky INFORMIX-SQL

Charakteristika:

 

- integrované prostredie pre riadenie DBS na báze štrukturovaného dotazovacieho jazyka (SQL)

- poskytuje základné prostriedky pre vývoj a používanie jednoduchších databázových aplikácií a pre správu tabuliek

-       Zastrešuje

-      interaktívny editor schém tabuliek

-       interpret dotazovacieho jazyka

-      modul práce s formulármi

-      generátor výstupných zostáv

-      prostriedky pre vytváranie vlastných tabuliek

-       Súčasťou sú aj obslužné programy pre údržbu DBS

 

Zjednotenie pojmov :

-       databáza (database)

-      systematicky organizovaná dátová štruktúra

-      vnútorné usporiadanie – tabuľky

-       tabuľka (table)

-      dátová štruktúra usporiadaná do riadkov a stĺpcov

-       riadok (row)

-      Reprezentuje informáciu o objekte popisovanom tabuľkou

-       stĺpec (column)

-      Reprezentuje určitý druh infromácie tiež atribút, táto informácia je ďalej nedeliteľná


Moduly INFORMIX


Spúšťajú sa z príkazového riadku.

       dbaccess

      vytvorenie základných databázových objektov

      databáza, tabuľka, trigger, storované procedúry, UDR

       r4gl – tvorba 4gl modulov