Okruhy otázok z predmetu Konštrukcia prekladačov

 

 

 

1.      

Matematický model SA zhora - nadol a jeho implementácia. Algoritmus SA pre LL(1) jazyky. Konštrukcia rozkladovej tabuľky pre LL(1) analýzu.

2.      

Syntaktická analýza zdola – nahor. Matematický model SA zdola - nahor, základné akcie analyzátora.

3.      

LR(k) gramatiky a jazyky. Konštrukcia LR(k) správnych položiek a tabuliek. Syntaktická analýza LR(k) jazykov. Použitie LR(1) analyzátora v prekladači.

4.      

Hierarchia LR gramatík. Silné a slabé LR(k) gramatiky. Jednoduché LR(k) gramatiky. LALR(k) gramatiky.

5.      

Syntaxou -riadené prekladové schémy a prekladové gramatiky. Formálny preklad pomocou prekladových gramatík. Matematické modely formálneho prekladu jazykov.

6.      

Deterministické formálne preklady. Preklad s analýzou zdola – nahor. Preklad s analýzou zhora – nadol.

7.      

Spracovanie sémantiky - atribútový preklad. Definícia APG. Druhy a vyhodnocovanie atribútov, jednofázový a viacfázový preklad. Optimalizácia ukladania atribútov: zásobníkové, globálne a združené atribúty.

8.      

Jednofázový preklad s analýzou zhora-nadol. L-atribútové prekladové gramatiky (L-APG). Algoritmus prekladu jazykov definovaných pomocou L-APG.

9.      

Preklad s analýzou zdola-nahor. S-atribútové prekladové gramatiky (S-APG). Algoritmus prekladu jazykov definovaných pomocou S-APG.

10.   

Preklad aritmetických výrazov a priraďovacích príkazov.

11.   

Preklad booleovských výrazov. Preklad podľa priebehu výpočtu. Preklad numerickou metódou.

12.   

Preklad príkazov vetvenia, skoku a cyklu. Viacprechodový a jednoprechodový preklad skokov.

13.   

Preklad definície a použitia štruktúrovaných premenných. Definícia poľa a použitie indexovaných premenných. Preklad dynamických polí.

14.   

Prideľovanie pamäti, preklad deklarácií a definícií. Jednoduché statické prideľovanie. Statické prideľovanie pamäti v jazykoch s blokovou štruktúrou.

15.   

Dynamické prideľovanie pamäti použitím zásobníka.

16.   

Preklad definície a volania podprogramov. Spracovanie parametrov.

17.   

Strojovo nezávislá optimalizácia. Rozklad kódu vo vnútornej forme na základné bloky. Optimalizácia lineárnych úsekov - optimalizácia výrazov. Optimalizácia cyklov. Optimalizácia cez štrbinu.

18.   

Generovanie cieľového programu. Generovanie kódu používajúceho 1 zhromažďovač. Generovanie kódu používajúceho viac registrov.