Okruhy tém na skúšku z predmetu SOJ

 

 

 1. Reprezentácia informácií v počítačoch
  1. Reprezentácia informácií stavovými strojmi
  2. Symbolické systémy: syntax, sémantika, abeceda
  3. Generujúce systémy: DNml, BNml, [] – hodnota
  4. Operácie na BNml: definícia, dôkaz korektnosti
  5. r-numerály
  6. Nepriame reprezentácie čísel X, Xr-1, Xr, Xi, Xc
  7. Aritmetické operácie s nepriamymi reprezentáciami
  8. Korekcie pri násobení v nepriamych reprezentáciách

 

 

 1. Boolova algebra a boolovské funkcie.
  1. Boolova algebra: definícia, vlastnosti, dôkaz vybraných vlastností
  2. Boolovské funkcie, spôsoby reprezentácie
  3. Boolovské výrazy: syntax, sémantika
  4. Mintermy a maxtermy
  5. Kanonické reprezentácie boolovských funkcií

 

 1. Registre a jazyk RTL

 

  1. Registre, nezávislé a závislé registre
  2. RTL
  3. Podmienené prenosy
  4. Zásady zápisu prenosov: súbežné, sekvenčné
  5. Spôsoby realizácie prenosov: paralelné, sériové
  6. Charakteristické funkcie registra
  7. Schéma adresovania pamäte von Neumanna
  8. Elementárne systémy ES1-ES3, princíp riadiacej jednotky

 

 

 1. Abstraktné stroje a ich jazyky
  1. Abstraktné stroje: TS, RAM, RASP a ich strojové jazyky
  2. TS: štruktúra, jazyk, konfigurácia
  3. RAM: štruktúra, jazyk, program COPY(X,Y)
  4. RASP: štruktúra, jazyk, program SUB *I

 

 1. Počítače protoinformatickej éry
  1. Stroje Ch.Babbage-a: DE, AE
  2. ENIAC, EDVAC

 

 

 1. Generácie počítačov G1-G3 a princípy ich strojových jazykov
  1. G1-1.generácia počítačov, IAS – registrová štruktúra, formáty informácií, jazyk IAS-u, inštrukčný cyklus
  2. G2- 2.generácia počítačov,  reg. štruktúra, formáty informácií: čísla a inštrukcie, index register, IO inštrukcie, spájanie programov
  3. G3 - 3.generácia počítačov: registrová štruktúra počítačov 3.generácie (IBM 360)
  4. Formáty informácií: dáta, inštrukcie
  5. PHČ a kód s posunutou nulou (biased code)
  6. Výber SOJ G3: sémantika v RTL

 

 1. SOJ 8-bitových mikroprocesorov
  1. Mikroprocesory: registrová štruktúra, i8080
  2. Formáty informácií: dáta, inštrukcie, taxonómia operandov
  3. i8080: dáta, inštrukcie
  4. i8080: inštrukčný cyklus
  5. i8080: reprezentatívny výber zo strojového jazyka

 

 1. SOJ 16-bitových mikroprocesorov
  1. i8086 a i80xxx
  2. Registrová štruktúra i8086 a opis GPR
  3. Adresovacia schéma pamäti: SEG:OFFSET
  4. Zásobník: definícia, SS, SP
  5. Formáty informácie: data (DB, DW, DD, DQ, DT, ...)
  6. Formát inštrukcií
  7. Klasifikácia operandov
  8. IBM PC: SOJ, DOS, BIOS – funkcie, schéma použitia
  9. Obsadenie pamäti v IBM PC, štruktúra pamäti

 

 1. Programovanie v jazyku i8086
  1. tvary programu: binárny, HXD, mnemonický
  2. Aritmetické, zásobníkové, skokové inštrukcie
  3. Inštrukcie LOOP, CALL, RET
  4. Prerušenia: triedy prerušení, funkcie obsluhy prerušení, INT XXh
  5. Assembler, MASM, TASM
  6. Formáty ASM programu: Simplifikované Segmentové Direktívy,
 2. Procedúry a makrá.
  1. Procedúry, 
  2. Odovzdávanie parametrov pomocou GPR
  3. Zásobník: CALL, RET
  4. Odovzdávanie parametrov pomocou zásobníka
  5. Makrá a ich vlastnosti
 3. programovanie i80xxx
  1. Adresovacie módy
  2. Štandardné segmentové direktívy, ASSUME: asociácia segmentov a segmentových registrov
  3. Viacmodulové programy
  4. Zásobník a rekurzia
  5. Procesory i80286, i80386; vlastnosti a registrová štruktúra i80386

 

 

V Košiciach 13.01.2003