0) $reg=Pg_Result($vysl, 0,"registracia"); endif; Pg_Close($spojenie); endif; ?> Technicka univerzita Kosice Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra pocitacov a informatiky
Synteza a diagnostika LO
Študentská časť :
>
".$PHP_AUTH_USER." "; endif; ?>
Čo umožňuje táto stránka?

Táto stránka sa zaoberá Syntézou a Diagnostikou logických obvodov a poskytuje odkazy na jednotlivé problematiky tejto oblasti. Každá problematika obsahuje podrobný teoretický popis a aplikáciu s možnosťou praktického použitia na konkrétnych príkladoch vo viacerých režimoch. Viac informácii je dostupných na jednotlivých stránkach problematiky...

Syntéza logických obvodov

Abstraktná syntéza sekvenčných logických obvodov (Skurka Stanislav)

Abstraktná syntéza sekvenčných logických obvodov. Vysvetľuje pojmy ako derivácia regularneho výrazu, regulárny výraz, či konečný automat. Aplikácia umožnuje prechod od popisu správania sa obovdu vo forme regulárneho výrazu do formy tabuliek prechodov a výstupov konečného automatu. Pracuje v automatickom, demonštračnom, výukovom a preverovacom režime.

Redukcia stavov konečných automatov (Nehila Martin)

Redukcia stavov konečných automatov. V teoretickom popise sú vysvetlené základné pojmy, ako napríklad pokrytie a ekvivalencia automatov a zlučiteľnosť stavov a triedy zlučiteľnosti. Aplikácia určuje dvojice zlučiteľných stavov, maximálne triedy zlučiteľnosti, prosté triedy, úplný prípustný súbor tried zlučiteľnosti a tabuľky prechodov a výstupov konečného automatu s redukovanou množinou stavov.

Optimálne kódovanie stavov synchrónnych SO (Zaťko Štefan)

Optimálne kódovanie stavov synchrónnych sekvenčných obvodov na základe pravidiel o susednosti stavov s rovnakými hodnotami budiacich a výstupnych funkcií. Aplikácia umožňuje optimálne kódovanie vnútorných, vstupných i výstupných stavov synchrónných sekvenčných obvodov.

Protisúbehové kódovanie stavov asynchrónnych SO (Anton Berežňák)

Protisúbehové kódovanie stavov asynchrónnych sekvenčných obvodov na základe metódy rozväzujúcej dvojice prechodov. Aplikácia určuje minimálnu maticu podmienok, súbor hlavných implikantov, kódovanie stavov umožňujúce odstrániť kritické súbehy a  kódované tabuľky prechodov a výstupov, v ktorých súbehové prechody nie sú kritické.

Určovanie budiacich a výstupných funkcií sekvenčných LO (Čech Adrián)

Postup určovania budiacich a výstupných funkcií sekvenčných logických obvodov. Aplikácia z kódovaných tabuliek prechodov a výstupov a pre zadaný typ elementárneho automatu určuje budiace a výstupné funkcie obvodu.

Určovanie SDNF prostredníctvom Quine-McCluskeyho algoritmu (Hollý Pavol)

Určovanie skrátenej disjunktívnej normálnej formy jednej Boolovskej funkcie (B-funkcie) a skupiny B-funkcií pomocou Q-M algoritmu. Aplikácia určuje súbor všetkých prostých implikantov resp. skupinových prostých implikantov.

Určovanie IDNF prostredníctvom Quine-McCluskeyho algoritmu (Krištofičová Bibiana)

Určovanie iredundanej disjunktívnej normálnej formy jednej Boolovskej funkcie (B-funkcie) a skupiny B-funkcií pomocou Q-M algoritmu. Aplikácia na základe Quine-McCluskeyho algoritmu určuje minimálnu DNF zadanej funkcie.

Určovanie IDNF prostredníctvom Petrikovej metódy (Pulen Tibor)

Určovanie iredundanej resp. minimálnej disjunktívnej normálnej formy jednej Boolovskej funkcie Zissos-Duncanovou metódou. Aplikácia z ľubovoľného algebraického vyjadrenia určuje IDNF resp. MDNF zadanej funkcie.

Určovanie TANT sietí (Ľuboš Pavlíček)

Popis problematiky určovania trojstupňových logických sietí. Aplikácia umožňuje určovanie zovšeobecnených implikantov a minimálnych TANT foriem funkcie zadanej v SDNF.

Faktorizácia algebraického vyjadrenia B-funkcií (Miloš Veverka)

Faktorizácia algebraického vyjadrenia B-funkcií zadávaných v tvare DNF. Aplikácia určuje spoločné faktory viacerých elemetárnych súčinov, počet ušetrených vstupov pri ich výbere pred zátvorky a výsledné faktorizované vyjadrenie zadanej funkcie v B-algebre, S-algebre, resp. P-algebre.

Určovanie minimálnej DNF Zissos-Duncanovou metódou (Martin Vavrek)

Určovanie iredundanej resp. minimálnej disjunktívnej normálnej formy jednej Boolovskej funkcie Zissos-Duncanovou metódou. Aplikácia z ľubovoľného algebraického vyjadrenia určuje IDNF resp. MDNF zadanej funkcie.

Diagnostika logických obvodov

Určovanie testov logických obvodov prostredníctvom D-algoritmu (Kubalec Marián)

Generovanie krokov testu logických obvodov prostredníctvom D-algoritmu. Aplikácia pre obvod zadaný prostredníctvom štruktútnej schémy umožňuje určiť kroky testu pre zvolenú poruchu

Určovanie testu prostredníctvom B-diferencie (Gužík Peter)

Výpočet Booleovskej diferencie podľa vstupných a vnútorných premenných pre unatné a binatné funkcie a určenie vstupných kombinácií pre detekciu porúch t0 a t1 na jednotlivých vodičoch. Aplikácia pre funkciu zadanú v algebraickom tvare určuje boolovské diferencie podľa primárnych vstupov i vetviacich sa vodičov, kroky testu a úplný test pre poruchy to a t1 na všetkých vodičoch obvodu

Určovanie testu prostredníctvom metódy kritickej cesty (Jurcak Peter)

Vytváranie úplných testov pomocou metódy kritickej cesty. Voľbou kritických hodnôt na jednotlivých vetvách obvodu sa vytvára úplný test obvodu.

Lokalizácia porúch prostredníctvom nezávislého testu (Weber Tomáš)

Lokalizácia porúch logických obvodov. Vstupom je tabuľka porúch a výstupom slovník porúch, ktorý obsahuje usporiadaný zoznam príznakov porúch. Hlavnú problematiku tvorí minimalizácia tabuľky porúch.

Určovanie testu logického obvodu na báze testov jeho modulov (Korečko Štefan)

Určovanie úplného testu logického obvodu na báze testov jeho modulov. Aplikácia vykonáva zreťazenie testov modulov a určuje úplný test obvodu

Dekompozícia logických obvodov na moduly (Grušovský Gabriel)

Vykonávanie dekompozície logických obvodov a zisťovanie izomorfnosti modulov. Aplikácia pre rozklad schémy vytvorenej zo základných logických členov na jednoduchšie moduly prostredníctvom algoritmu dekompozície logických obvodov. Aplikácia umožňuje zisťovanie izomorfnosti týchto modulov a vykreslenie schémy.

Inštruktorská časť :
Pocet pristupov :

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky
©2001 Diplomové práce
Téma : Syntéza a diagnostika logických obvodov
Zadávateľ : Doc. Ing. Ján Bača CSc.