Sekvenčné logické obvody : sú charakteristické tým, že výstupný vektor závisí nielen od vstupného vektora v niektorom bode diskrétneho času, ale aj od postupnosti(sekvencie) vstupných vektorov v predchádzajúcich bodoch diskrétneho času. Systém sa môže takto správať len vtedy, ak je schopný „pamätať si“, čo prebehlo na jeho vstupe v predchádzajúcom čase a podľa toho reagovať na súčasný vstupný vektor.


Doplňujúce pojmy :

Kombinačné logické obvody : sú také obvody, pri ktorých výstupný vektor závisí iba od vstupného vektora v danom čase.