1.1. Abstraktná syntéza

Abstraktná syntéza je prvá etapa syntézy sekvenčných logických obvodov, čo zodpovedá procesu prechodu od niektorého východiskového opisu ku formálnemu stavovému zápisu správania navrhovaného sekvenčného obvodu. Opis správania funkcie obvodu môže byť v bežnom hovorovom jazyku, alebo v niektorom formálnom (matematickom) jazyku na úrovni vzťahov medzi časovými priebehmi vstupných a výstupných premenných, t.j. na úrovni opisu sekvenčného zobrazenia alebo rozpoznávania udalostí. Medzi formálne (matematické) prostriedky paria napr. regulárne výrazy alebo formuly predikátového počtu. Najčastejšie používaný formálny stavový zápis je konečný automat.