1.5. Abstraktná syntéza

Tento algoritmus popisuje syntézu automatu M = ( X, S, Y, , ), s množinou výstupov Y = {0, I}, ktorý rozpoznáva udalosť E vzhľadom na výstup I. Algoritmus vyzerá následovne:

 1. Pre danú regulárnu udalosť E sa nájdu všetky rôzne derivácie udalosti E podľa všetkých slov eX*, t.j. zostaví sa množina D

  Pretože E je regulárna udalosť, množina D má konečný počet prvkov.

 2. Ku každej derivácii z D sa priradí jeden stav automatu M. Derivácii E/ = E sa priradí počiatočný stav S0.

 3. Zostaví sa množina K koncových stavov automatu M:

  Množinu K tvoria všetky stavy automatu, ktoré boli priradené deriváciám z D, ktoré obsahujú v sebe prázdne slovo X*. Množina K obsahuje práve tie stavy automatu M, do ktorých sa môže automat dostať z počiatočného stavu, ak príjme vstupné slovo z udalosti E. Toto tvrdenie vyplýva z bodu 2 a z definície derivácie.

 4. Určí sa prechodová funkcia automatu M:

  Ak , pričom e, wX*, x X a derivácie a sú priradené stavom S a S' tak (S, x) = S'.

 5. Výstupná funkcia sa zostaví takto:

  pri automate typu Moore:

  (S) = I SK, t.j. S je koncový stav,

  pri automate typu Mealy:

  (S, X) = I (S, X)K.