2. Určovanie Booleovskej diferencie

Určovanie booleovskej diferenicie môžeme vykonávať priamo podľa jej definície. Je výhodné používať pritom vyjadrenie funkcie v mape degenerovaného tvaru. Na zvislej strane mapy zapíšeme tú premennú, podľa ktorej diferenciu vykonávame, a všetky ostatné premenné zapíšeme na vodorovnej strane. Napr. Pre funkciu

f = ac + bc + abd

pri výpočte booleovských diferencií podľa jednotlivých premenných urobíme zápis funkcií do máp. (viď. obrázok)

Na obrázku sú v dvoch riadkoch mapy zapísané hodnoty funkcie fa0 a fa1. Stačí preto urobiť nonekvivalenciu hodnôt v jednotlivých stĺpcoch. Jej algebraické vyjadrenie určuje booleovskú diferenciu funkcie f podľa jednotlivých premenných.