3. Pravidla Booleovskej diferencie

Pri výpočte booleovskej diferencie funkcie z jej algebraického vyjadrenia bez použitia máp používame nasledujúce pravidlá (3.1) - (3.8).

Platnosť vzťahov (3.1) a (3.2) vyplýva zo symetričnosti funkcie nonekvivalencie. Nevýhodou použitia vzťahov (3.3), (3.4) a (3.7) je potreba vypočítavať nenekvivalenciu algebraických výrazov, čo robí výpočet pracným a neprehľadným. Ak vo vzťahoch (3.3), (3.4) a (3.7) jedna z funkcií je nezávislá na premennej Xi, označíme ju symbolom k, potom sa uvedené vzťahy podstatne zjednodušia, lebo platí dK/dx = 0

Za uvedeného predpokladu platia vztahy (3.5), (3.6) a (3.8)