4. Výpočet Boolovskej Diferencie pre unatné funkcie

Pre výpočet Booleovských diferencií pre unatné funkcie vyjadrené v NDF resp. NKF, postačia vzťahy (4.1) a (4.2). Unatná funkcia je taká funkcia, ktorá sa dá vyjadriť v normálnej disjunktívnej resp. konjunktívnej forme tak, že jednotlivé premenné vystupujú v nej buď priamo alebo invertovane (žiadna premenná nevystupuje s oboma polaritami). Napr. funkciu

ktorá je unatná, môžeme pre každú premennú upraviť jej algebraické vyjadrenie do tvaru (4.4)

Kde ki0 resp. ki1 sú na premennej Xi nezávislé. Pre booleovskú diferenciu funkcie f vyjadrenú v tomto tvare na základe pravidiel (4.1) a (4.2) bude platiť (4.3)

Pre premennú a vyjadrenie funkcie v tvare (4.4) bude nasledovné

Na základe (4.3) dostávame

Získaný výsledok je zhodný s výsledkom získaným pomocou mapy. Analogickým spôsobom upravíme vyjadrenie funkcie pre ostatné premenné a určíme príslušné booleovské diferencie obrazok