6. Určovanie vstupných vektorov detekujúcich poruchy t0 a t1

Riešenie rovnice (6.1) predstavuje, ako už bolo uvedené, podmienky existencie citlivej cesty z primárneho vstupu Xi na primárny výstup. Uvedené riešenie určuje hodnoty n-1 vstupných premenných s výnimkou premennej Xi. Hodnotu premennej Xi určíme v závislosti na type poruchy primárneho vstupu. Formálne môžeme túto doplňujúcu podmienku zapísať tak, že všetky vstupné vektory, detekujúce poruchu typu t0 na primárnom vstupe Xi, nájdeme ako riešenie rovnice (6.2)

A všetky vstupné vektory, detekujúce poruchu typu t1 na primárnom vstupe Xi, nájdeme ako riešenie rovnice (6.3)

Napr. Pre funkciu f danú vzťahom poruchu typu typu t0 na primármom vstupe a detekujú vstupné kombinácie, ktoré sú riešením rovnice

t.j. kombinácie 1010, 1011 a 1100, pri ktorých správna hodnota výstupu je rovná 1. Podobne pri detekcii poruchy t1 na primárnom vstupe a, by sme riešením rovnice

Dostali 3 vstupné kombinácie 0010, 0011 a 0100, pri ktorých spravna hodnota funkcie f je rovná 0.