Informácie

Táto stránka sa zaoberá vytváraním budiacich a výstupných funkcií. Obsahuje teoretický popis problematiky a aplikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. 

Teoretický popis

V tejto časti sa nachádza teoretický popis problematiky generovania budiacich a výstupných funkcií. Obsahuje všeobecné informácie o určovaní funkcií, postup ako dospieť k výsledku. Taktiež sú tu uvedené konkrétne príklady postupu vytvárania budiacich a výstupných funkcií.
Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný pomocou navigačných tlačidiel Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol. Tlačidlom Index vyvoláte slovník základných pojmov z popisovanej oblasti.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si popisované metódy v praxi, na konkrétnych príkladoch. Pracuje v týchto režimoch:

Demonštračný režim demonštruje iba činnosť algoritmu určovania budiacich a výstupných funkcií.
Úplne funkčný je automatický režim a s drobnými obmedzeniami aj testovací režim.

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.