URČOVANIE BUDIACICH A PRECHODOVÝCH FUNKCIÍ.
1. Základné pojmy.

Na rozdiel od kombinačného logického obvodu , výstupné stavy sekvenčného logického obvodu <-- obrázok, nie sú jednoznačne určené stavom na vstupe, ale sú závislé od poradia, sekvencie, v akom vstupné stavy prichádzali do obvodu. Často sa stretávame aj s iným pomenovaním obvodov uvedeného typu. Používajú sa termíny konečný automat, sekvenčný automat. Termín automat <-- obrázok však používame v súvislosti s matematickým modelom sekvenčný automat používame vo význame technickej realizácie automatu.

Sekvenčný obvod musí obsahovať podsystémy, ktoré sú schopné pamätať si informáciu o stave obvodu v predchádzajúcich taktoch. Táto informácia je vyjadrená vnútorným stavom sekvenčného obvodu, ktorý je reprezentovaný určitou kombináciou hodnôt vnútorných premenných. Hodnoty vnútorných premenných sú uchovávané v pamäťovej časti sekvenčného obvodu. Blokovú štruktúru sekvenčného obvodu môžeme vyjadriť nasledujúcou schémou. Sekvenčný obvod teda môžeme rozdeliť na kombinačnú a pamäťovú časť Táto je tvorená pamäťovými prvkami tzv. elementárnymi automatmi Každý je pamäťovou bunkou so schopnosťou uchovať si jednu logickú hodnotu.

Hodnoty vnútorných signálov vytvorené vstupmi do pamäťovej časti, môžu byť v nej uchované určitý čas až do príchodu ďalších signálov z kombinačnej časti , alebo sa v nej oneskorujú o určitý čas. Hodnota výstupnej premennej generovaná preklápacím obvodom je zároveň hodnotou vnútornej premennej sekvenčného obvodu. Počet preklápacích obvodov pamäťovej časti teda musí byť zhodný s počtom vnútorných premenných obvodu.

Funkcia preklápacieho obvodu závisí od typu elementárneho automatu. Hodnota vnútornej premennej pi sekvenčného obvodu, teda výstupu i-teho elementárneho automatu je závislá na jeho type, tj. prechodovej a výstupnej funkcii daného typu elementárneho automatu.

Pre každý vstup elementárneho automatu musí existovať funkcia určujúca pre každý takt hodnotu vstupnej premennej prislúchajúcej danému vstupu. Tieto funkcie sa nazývajú budiacimi funkciami sekvenčného obvodu.

Vyjadrením závislosti výstupných premenných na ostatných premenných sekvenčného obvodu (vstupných a vnútorných) sú výstupné funkcie sekvenčného obvodu.