URČOVANIE BUDIACICH A VÝSTUPNÝCH FUNKCIÍ.
2. Typy elementárnych automatov.

Elementárnym automatom nazývame sekvenčný obvod typu Moore s dvoma vnútornými stavmi a úplným systémom prechodov. Výstupná premenná elementárneho automatu je totožná s jeho vnútornou premennou a označujeme ju písmenom p. Hovoríme, že automat sa vyznačuje úplným systémom prechodov, ak pre každé dva vnútorné stavy Si, Sj z S existuje vstupný stav, že platí

                         d(Si,Xk) = Sj


Ak množinu stavov označíme S={0,1}, tak úplný systém prechodov je tvorený štyrmi prechodmi 0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 1.
V praxi sa najčastejšie stretávame s automatmi s jedným, dvoma, niekedy aj s troma vstupmi. Existujú štyri typy automatov s jedným vstupom. Vytvoriť iné typy elementárnych automatov s jedným vstupom, ktoré by sa vyznačovali úplným systémom prechodov nie je možné. Z definície elemetárneho automatu vyplývajú jeho vlastnosti. Má jednu, alebo dve vstupné premenné, jednu vnútornú a jednu výstupnú Podľa prechodovej funkcie sa rozlišujú tieto základné typy elementárnych automatov :

<-- obrázok 1. Elementárny automat typu D (jednovstupový)

<-- obrázok 2. Elementárny automat typu T (jednovstupový)

<-- obrázok 3. Elementárny automat typu JK (dvojvstupový)

<-- obrázok 4. Elementárny automat typu RS (dvojvstupový)

Funkciu jednotlivých typov elemtárnych automatov popisuje stavová tabuľka. Hodnota výstupu Q elementárneho automatu v takte t je závislá od hodnoty vstupných premenných pôsobiacich na vstupe (vstupoch) elementárneho automatu, ako aj od hodnoty svojej vnútornej ( = výstupnej ) premennej v predchádzajúcom takte. Sú to teda elementárne automaty typu Moore s jednou vnútornou premennou. Vhodným zápisom pre popis činnosti automatov sú matice prechodov[5] (prechody sú uvedené v poradí 0 - 0, 0 - 1, 1 - 0, 1 - 1) , ktorých počet riadkov je rovný počtu prechodov v úplnom systéme prechodov a počet stĺpcov sa rovná počtu vstupných premenných elementárneho automatu.

Prvok matice rij vyjadruje hodnotu vstupnej premennej qj, elementárneho automatu, pri ktorej sa môže uskutočniť prechod i. Na báze uvedených typov elementárnych automatov sa vyrábajú preklápacie obvody analogického označenia.