URČOVANIE BUDIACICH A VÝSTUPNÝCH FUNKCIÍ.
3. Budiace a výstupné funkcie.

Syntézou pamäťového sekvenčného obvodu nazývame proces zostavenia štruktúry obvodu. Východiskom pri syntéze sekvenčného obvodu budeme považovať automat vyjadrený tabuľkou prechodov a výstupov.

Úloha syntézy sekvenčného obvodu s pamäťovými členmi zahrňuje kódovanie stavov, voľbu elementárnych automatov a určenie budiacich a tiež výstupných funkcií obvodu. Pri zadanej pamäťovej časti (zvolených elementárnych automatoch), sa úloha syntézy sekvenčného obvodu prevádza na syntézu jeho kombinačnej časti, t.j. na určenie štruktúry budiacich funkcií qi1, qi2,.....,qir

Budiaca funkcia má tvar:

          qik(t) = fik [ p1(t), p2(t), pr(t), x1(t), x2(t),....x n(t)]

pre k=1,2,...., r a i=1,2,....,vk

kde r je počet vnútorných premenných a     vk je počet vstupných kanálov k-teho elementárneho automatu Budiaca funkcia sekvenčného obvodu je teda funkciou vstupných a vnútorných premenných sekvenčného obvodu

Počet budiacich funkcií k je rovný súčtu vstupov všetkých elementárnych automatov použitých v obvode na reprezentáciu príslušných vnútorných premenných.

Pre určovanie budiacich funkcií je nutné poznať typ elementárneho automatu, pre ktorého vstup je daná fukcia navrhovaná. Voľba typu elementárneho automatu nemá vplyv na funkciu obvodu, má však vplyv na tvar budiacej funkcie pre jeho vstup.

Výstupná funkcia sekvenčného logického obvodu pracujúceho na báze konečného automatu Mealy je funkciou vstupných a vnútorných premenných sekvenčného obvodu a zapisujeme ju v tvare :

                     yi (x1, x2, ..., xn, p1, p2, ..., pr)

kde k je počet výstupných funkcií sekvenčného obvodu.
Obor definície tvoria (n+r) - tice hodnôt vstupných a vnútorných premenných obvodu. Výstupná funkcia sekvenčného logického obvodu fungujúceho na báze konečného automatu typu Moore je funkciou vnútorných premenných obvodu a zapisujeme ju v tvare :

                             yi (p1, p2, ..., pr)

kde k je počet výstupných funkcií sekvenčného obvodu.
Obor definície tvoria r - tice hodnôt vnútorných premenných obvodu. Počet výstupných funkcií je rovný počtu výstupných premenných sekvenčného obvodu.