Algoritmus na testovanie poruch v logickych obvodoch