Popis stránky

Po stlačemí tlačidla je potrebné zadať režim, vktorom by mal bežať program

Na beh programu je potrebné aby na clientskom počítači bol nainštalovaný Java plug-in v 1.3 a vyššie international, ktorý je možné stiahnuť zo stránky www.javasoft.com

Horná časť slúži na zadávanie štruktúry obvodu, zobrazenie priebehu algoritmu a výpis výsledku.

V strede je umiestnená tlačidlová lišta. Jej ľavá časť slúži na ovládanie behu algoritmu. V pravej časti sa nachádzajú prvky potrebné pri jednotlivých fázach algoritmu.

Spodná časť je vyhradená pre zobrazenie kvízu pri výukovom režime alebo testu pri preverovacom režime. Nakoľko tieto režimy nie sú funkčné, táto časť nie je využitá.

V stavovom riadku sú informácie o zvolenom režime, priebehu a aktuálnej fáze algoritmu.

 1. Ovládanie behu algoritmu
 2. Pre pohyb medzi jednotlivými fázami slúžia tlačidlá umiestnené v ľavej časti tlačidlovej lišty.

   - tlačidlo krokovania pri demonštračnom režime a prechodu na ďalšiu fázu pri automatickom režime,

   - tlačidlo prechodu na začiatok fázy prípadne na predchádzajúcu fázu,

   - tlačidlo prechodu na ďalšiu fázu,

   - tlačidlo prechodu na začiatok algoritmu.

 3. Zadávanie štruktúry logického obvodu
 4. Štruktúra logického obvodu sa zadáva hneď po spustení prezentácie v hornej časti, ktorú je možné editovať, viď Obr. 4.

  Formát popisu štruktúry je nasledujúci:

  Obvod [názov obvodu] [čísla vstupov], [čísla výstupov]

  [typ logického člena] [čísla vstupov], [číslo výstupu]

  [typ logického člena] [čísla vstupov], [číslo výstupu]

  ...

  kde hranaté zátvorky [] je potrebné nahradiť príslušným textom. Ako typ logického člena je možné zadať AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR a NXOR. čísla vodičov je potrebné oddeliť medzerou, čísla vstupov a výstupov čiarkou a medzerou.

  Príklad zadania štruktúry logického obvodu:

  obvod Obvod1 1 2 3 4, 11

  NOR 1 2, 5

  AND 1 2, 6

  OR 5 6, 9

  NOR 5 6, 7

  AND 3 4, 8

  OR 7 8, 10

  AND 9 10, 11

 5. Zadávanie a zmena režimu
 6. Režim je možné zmeniť pri zadávaní štruktúry logického obvodu, to znamená, že hneď pri spustení programu, alebo po návrate na začiatok programu stlačením tlačidla <Zruš>. To je možné urobiť rolovacou ponukou – ComboBox-om v pravej časti tlačidlovej lišty výberom zo zoznamu ponúkaných režimov

 7. Zadávanie porúch
 8. Poruchy na jednotlivých vodičoch sa zadávajú po vygenerovaní singulárnych pokrytí, prenosových a doplnkových kociek v demonštračnom režime a po zadaní štruktúry obvodu v automatickom režime.

  V ľavom okne sa nachádza ponuka vodičov a porúch na nich. Typ poruchy je možné zmeniť pomocou rolovacej ponuky, ktorá sa objaví po kliknutí na políčko.

  V pravom okne sa zobrazia vybrané poruchy.

  Pre vyberanie a rušenie výberu porúch slúžia tlačidlá, ktoré sa objavia v pravej časti tlačidlovej lišty. Funkcia tlačidiel:

  -pridávanie vybraných riadkov ľavého okna do pravého okna,

  -odoberanie vybraných riadkov pravého okna z pravého okna,

  -vymazanie všetkých riadkov z pravého okna.

  Po zvolení porúch, pre ktoré sa má určiť krok testu je možné podobným spôsobom navoliť poruchy, ktoré majú byť uvažované pri každom generovaní.

 9. Popis tlačidiel zobrazených počas generovania
 10. Počas generovania sa v pravej časti tlačidlovej lišty zobrazia tlačidlá, ktorých funkcia je nasledujúca:

  - otvorenie okna s výpisom štruktúry obvodu zadanej na začiatku,

  - otvorenie okna s výpisom singulárnych pokrytí logických členov,

  - otvorenie okna s výpisom prenosových kociek logických členov,

  - otvorenie okna s výpisom doplnkových kociek logických členov.

   

 11. Obmedzenia programu
 12. Program pracuje len s kombinačnými obvodmi.

  Vo vyšetrovanom obvode je možné použiť len logické členy typu AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR, NXOR.

  V zadávanom logickom obvode nie je doporučené používať logické členy s vyšším počtom vstupov ako 4, pretože potom je výpočet zdĺhavý.

 13. Chybové hlásenia
 14. Počas behu programu sa môžu vyskytnúť tieto chybové hlásenia:

  “Chyba v zadávanej štruktúre obvodu” – v popise štruktúry obvody je chyba a program nemôže pokračovať ďalej.

  “Nezadali ste žiadnu poruchu pre algoritmus!” – pri zadávaní porúch bolo stlačené tlačidlo <Ďalej>>, aj keď neboli zadané ďalšie poruchy pre výpočet. Je potrebné vybrať aspoň jednu poruchu.

  “Vodič č. XX s chybou XX ste už pridali!” – požadovaná porucha už bola vybraná. Je potrebné voliť len poruchy, ktoré neboli pridané.

  “Vodič č. XX ste už pridali!” – požadovaný vodič už bol vybraný. Je potrebné voliť len vodiče, ktoré neboli pridané.