Samotný D-algoritmus

  1. Najprv si očíslujeme vodiče. Čísla volíme tak, aby čísla vstupov jednotlivých log. členov boli menšie ako ich výstup. Ak sa vodič vetví, majú všetky vetvy rovnaké číslo.
  2. Pripravíme si singulárne pokrytia a prenosové D-kocky jednotlivých log. členov.
  3. Východiskom generovania kroku testu je primitívna D-kocka poruchy.
  4. Naším cieľom je voľbou vhodných D-kociek vytvoriť pre signál D resp. ¬D citlivú cestu na niektorý primárny výstup. D-prienikom primitívnej D-kocky poruchy a vhodnej prenosovej D-kocky vzniká testovacia kocka. Ďalšie testovanie kocky získame znovu D-prienikom už vygenerovanej testovacej kocky a vhodnej prenosovej D-kocky.
  5. Keď signál D resp. ¬D dostaneme na primárny výstup, nastáva fáza konzistencie, t.z. dourčenie príslušných primárnych vstupov, na zabezpečenie vytvorenej citlivej cesty. Namiesto z prenosových D-kociek vyberáme z primitívnych kociek singulárnych pokrytí jednotlivých logických členov. Len čo na vstupoch testovaného obvodu zabezpečíme všetky potrebné signály pre vytvorenie citlivej cesty, fáza konzistencie končí a z príslušných vstupoch zistíme krok testu.