Skrátená disjunktívna normálna forma (SDNF) : túto formu dostaneme aplikáciou pravidiel B-algebry (pravidlo spojovania) na úplnú DNF. SDNF predstavuje logický súčet všetkých prostých implikantov.

Príklad ÚDNF a SDNF :


Doplňujúce pojmy :

Prostý implikant : implikant vyjadrený v tvare ELS rádu r, pričom žiadna časť ELS rádu r1<r už nie je implikantom.

Príklad prostého implikantu:

Vysvetlenie k príkladu : g1 je iba implikant f. Nejedná sa o prostý implikant, pretože jeho časť g2 je tiež implikantom rádu r1=1, pričom tento rád je menší ako rád g1, ktorý má hodnotu r=2. Imlikant g2 je prostým implikantom f, lebo neexistuje implikant menšieho rádu, ktorý by bol jeho časťou.

Implikant : Funkciu g (x1,...,xn) nazývame implikantom funkcie f (x1,...,xn), ak množina G1 tých bodov, v ktorých funkcia g nadobúda hodnotu "1" je časťou množiny F1x.

Množina F1x je množinou všetkých jednotiek (1) a neurčených bodov danej funkcie (f).

Iná definícia : Majme B-funkcie g a f, ak platí : g < f <=> g + f = f hovoríme, že g je implikantom f. Funkcia + predstavuje logický súčet.

Príklad implikantu:

Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine

Elementárny (logický) súčin (ELS) : výraz, ktorý obsahuje logický súčin premenných, pričom každá v ELS vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.