Boolovské funkcie (B-funkcie) : tieto funkcie predstavujú zobrazenie : f (x1,...,xn): {0,1} n => {0,1}. Pre n-premenných existuje 2 na 2n rôznych B-funkcií n premenných.


Doplňujúce pojmy :

Úplný súbor B-funkcíí : súbor umožňujúci realizovať ľubovolnú B-funkciu n-premenných. Základ B-algebry tvoria B-funkcie : logický súčet, logický súčin, inverzia. Úplný súbor môže tvoriť aj logický súčet + inverzia alebo logický súčin + inverzia.

Spôsoby zápisu B-funkcie :

Množinový zápis : Tento zápis sa dosť často používa (napr. pri vyjadrení ÚDNF). Je vyjadrený množinou bodov, v ktorých funkcia nadobúda nulové resp.jednotkové hodnoty. Pri nulových hodnotách sa body zapisujú do hranatých zátvoriek (Napr.f = [0,2,7, (5,6)] ), pri jednotkových bodoch do množinových zátvoriek (Napr. f = [1,3,4, (5,6)] ). Neurčené body sa uvádzajú v oboch prípadoch v klasických zátvorkách.