Disjunktívna normálna forma (DNF) : všeobecne je to výraz, ktorý pozostáva z logického súčtu navzájom rôznych elementárnych (logických) súčinov.


Doplňujúce pojmy :

Elementárny (logický) súčin (ELS) : výraz, ktorý obsahuje logický súčin premenných, pričom každá v ELS vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.