1.1. Quine-McCluskeyho algoritmus na určovanie skrátenej DNF

Táto minimalizačná metóda vychádza z úplnej disjunktívnej normálnej formy (ÚDNF) a slúži na získanie skrátenej disjunktívnej normálnej formy (SDNF) danej B-funkcie. Princíp metódy spočíva v aplikovaní modifikovaného pravidla spojovania spolu s pravidlom pohltenia. Modifikované pravidlo spojovania sa aplikuje na všetky súčty susedných elementárnych súčinov v DNF, ktoré sa navzájom líšia v hodnote práve jednej premennej.