Úplný elementárny súčin : je elementárny súčin, ktorého rád (r) je rovný počtu premenných B-funkcie (r = n).


Doplňujúce pojmy :

Rád elementárneho súčinu : počet premenných vystupujúcich v elementárnom súčine

Elementárny (logický) súčin (ELS) : výraz, ktorý obsahuje logický súčin premenných, pričom každá v ELS vystupuje najviac 1-krát, a to buď priamo alebo invertovane.