2. Základné pojmy teórie systémov

 

  Systém môžeme definovať ako množinu prvkov, ktorá sa ako celok vyznačuje vlastnosťami:

Existujú vzťahy medzi prvkami vo vnútri systému, ktoré vytvárajú spolupôsobenie prvkov a tiež môžu existovať vzťahy medzi prvkami systému a prvkami, ktoré do systému nepatria ( okolie systému ).
Existujú takzvané systémové zákony, ktorými sa riadi systém ako celok. Tieto zákony sú rozdielne od prostého súčtu zákonov, ktorými sa riadia jednotlivé prvky systému bez vzájomných vzťahov.
Musí existovať definovatelnosť systému, ktorá vyžaduje možnosť vymedzenia jednotlivých prvkov systému spolu s vnútornými väzbami medzi prvkami a vonkajšími hranicami medzi systémom a okolím.