1.2. Quine-McCluskeyho algoritmus na určovanie skrátenej DNF

Keďže Quine-McCluskeyho algoritmus vychádza z úplnej DNF danej B-funkcie , môže B-funkcia obsahovať neurčené body tj.funkcia je neúplná. Vtedy úplná DNF zodpovedá rovnocennej funkcii, ktorá dourčuje neurčené body danej B-funkcie na jednotkové (príklad).

Najprv sa na dvojice elementárnych súčinov, líšiace sa v hodnote jednej premennej, aplikuje modifikované pravidlo spojovania. Aby sa ľahšie určili tieto (susedné) dvojice ELS, vyjadríme jednotlivé úplné ELS v binárnom tvare tak, že premenná vstupujúca priamo sa nahradí jedničkou a invertovaná premenná nulou. (príklad).