1.3. Quine-McCluskeyho algoritmus na určovanie skrátenej DNF

Po binárnom vyjadrení úplných ELS sa ďalej určí počet jednotiek v každom tomto vyjadrení. ELS sa rozdelia do skupín s rovnakým počtom jednotiek a tieto skupiny sa usporiadajú vzostupne podľa počtu jednotiek. Každá skupina sa ešte usporiada podľa vzrastajúceho indexu. Jednotlivé ELS v skupinách a samotné skupiny sa zapíšu pod seba a skupiny sa oddelia od seba čiarou (príklad).

Susedné dvojice ELS sa líšia v hodnote len jednej premennej. Tieto dvojice hľadáme v susedných skupinách, ktorých p.j. (počet jednotiek) sa líši o hodnotu 1. Výhodou zavedeného usporiadania je prehľadnosť, pretože znižuje množinu prehľadávaných dvojíc elementárnych súčinov, ktoré sa môžu spojiť, na dve skupiny. Na susedné dvojice elementárnych súčinov aplikujeme modifikované pravidlo spojovania. Spojené elementárne súčiny sú pohlcované výsledkom spojovania, môžu byť však spájané s ďalšími. Výsledok spojenia sa zapíše do tabuľky a spojené elementárne súčiny sa označia (napr. × alebo ), pretože oni už v skrátenej DNF nemôžu vystupovať. Algoritmus končí, keď už neexistujú susedné dvojice ELS, ktoré je možné spojiť. Skrátenú DNF predstavuje súčet tých elementárnych súčinov, ktoré neboli spájané zo žiadnym iným a v tabuľke nie označené. (príklad)