5. Dekompozícia logického systému
 

 

 

Ak si pod systémom predstavíme logickú schému a pod podsystémom jej moduly, ktoré obsahujú logické členy tak sa dostaneme ku konkrétnemu použitiu poznatkov o dekompozícii systémov v praxi.

Vo všeobecnosti sa pri dekompozícii logických obvodov riešia tieto úlohy:

· vytváranie spojitých modulov
· úplný disjunktný rozklad na spojité moduly
· vyhľadanie izomorfných modulov

Dekompozíciu logického obvodu je možné robiť vzhľadom na zložitosť náhradného zapojenia alebo vzhľadom na zložitosť vnútornej štruktúry modulu.

Pri ich vytváraní som možeme napríklad zvoliť postupnosť v smere od výstupu celej logickej schémy k jej vstupom. Ako prvý krok nájdeme logický člen ktorému patrí daný výstup logickej schémy, zaradíme ho do vytváraného modulu spolu s jeho vstupmi. Potom pridávame do modulu ďalšie členy aj s ich vstupmi, ktoré sú pripojené na vstupy už zaradeného logického člena. Celý proces vytvárania spojitého modulu sa ukončí po dosiahnutí vopred zadefinovaného počtu prvkov v module alebo po dosiahnutí vopred zadefinovaného stupňa modulu.

Nasledujúci algoritmus vytvára spojité moduly, kde proces zaraďovania prvkov do jedného modulu končí po dosiahnutí vopred zadaného počtu prvkov, alebo keď na vstupy prvkov už nieje pripojený žiadny logický člen, ktorý by už nebol predtým použitý.