7. Význam dekompozície obvodov na moduly
      
 

 

Aj keď problematika určovania dekompozície a izomorfnosti logických obvodov je dosť zložitá, má veľký význam a to najmä pri riešení úloh z oblasti syntézy, analýzy a diagnostiky logických obvodov. Ide o úlohy súvisiace s dekompozíciou obvodu, najmä o dekompozíciu obvodu na izomorfné moduly.

Ak sa podarí obvod rozdeliť na moduly tak, aby čo najviac z nich bolo izomorfných, prináša to mnohé výhody. Napríklad zapojenie obvodu je prehľadnejšie a niektoré časti danej úlohy stačí vykonať iba raz.
Napríklad v diagnostike, konkrétne generovanie tabuliek úplných testov modulov:

Pre každý reálny modul logického obvodu existuje viac ako jedna tabuľka úplného testu. Ak by sme chceli vytvoriť všetky možné tabuľky úplného testu daného obvodu, potrebovali by sme použiť obrovský pamäťový priestor na ich uchovanie, čo predstavuje dosť závažný problém.


Aby sa problému predišlo a generovanie testov bolo čo najefektívnejšie je výhodné deliť obvod na izomorfné moduly. Potom stačí pre jednu skupinu izomorfných modulov vypracovať jednu tabuľku úplného testu. Rozpoznávanie izomorfnosti modulov má však význam len vtedy, ak sa jedná o súvislé moduly, pričom prvky, ktoré sa nachádzajú v jednom module nebudú súčasťou žiadneho iného modulu.